ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود حقی، کیارش اسکندری، محمد مهدی معینی، محمد ابراهیم نوریان ، (1398). تتاثیر سه منبع کروم بر صفات رشد، فراسنجه های تخمیر،جمعیت پروتوزآیی و برخی متابولیت های خون در بره-های نر مهربانی، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 123، 149-166. magiran.com/p2026034
Masoud Haghi, Kiarsh Eskandari, Mohammad Mahdi Moeini, Mohammad Ebrahim Nooriyan , (2019). Effects of three sources of chromium on growth traits, fermentation parameters, protozoa population and some blood metabolites in Mehraban male lambs, Animal Sciences, 123, 149-166. magiran.com/p2026034
مسعود حقی، کیارش اسکندری، محمد مهدی معینی، محمد ابراهیم نوریان ، تتاثیر سه منبع کروم بر صفات رشد، فراسنجه های تخمیر،جمعیت پروتوزآیی و برخی متابولیت های خون در بره-های نر مهربانی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1398؛ 123: 149-166. magiran.com/p2026034
Masoud Haghi, Kiarsh Eskandari, Mohammad Mahdi Moeini, Mohammad Ebrahim Nooriyan , Effects of three sources of chromium on growth traits, fermentation parameters, protozoa population and some blood metabolites in Mehraban male lambs, Animal Sciences, 2019; 123: 149-166. magiran.com/p2026034
مسعود حقی، کیارش اسکندری، محمد مهدی معینی، محمد ابراهیم نوریان ، "تتاثیر سه منبع کروم بر صفات رشد، فراسنجه های تخمیر،جمعیت پروتوزآیی و برخی متابولیت های خون در بره-های نر مهربانی"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،123 (1398): 149-166. magiran.com/p2026034
Masoud Haghi, Kiarsh Eskandari, Mohammad Mahdi Moeini, Mohammad Ebrahim Nooriyan , "Effects of three sources of chromium on growth traits, fermentation parameters, protozoa population and some blood metabolites in Mehraban male lambs", Animal Sciences no. 123 (2019): 149-166. magiran.com/p2026034
مسعود حقی، کیارش اسکندری، محمد مهدی معینی، محمد ابراهیم نوریان ، (1398). 'تتاثیر سه منبع کروم بر صفات رشد، فراسنجه های تخمیر،جمعیت پروتوزآیی و برخی متابولیت های خون در بره-های نر مهربانی'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 123، صص.149-166. magiran.com/p2026034
Masoud Haghi, Kiarsh Eskandari, Mohammad Mahdi Moeini, Mohammad Ebrahim Nooriyan , (2019). 'Effects of three sources of chromium on growth traits, fermentation parameters, protozoa population and some blood metabolites in Mehraban male lambs', Animal Sciences, 123, pp.149-166. magiran.com/p2026034
مسعود حقی؛ کیارش اسکندری؛ محمد مهدی معینی؛ محمد ابراهیم نوریان . "تتاثیر سه منبع کروم بر صفات رشد، فراسنجه های تخمیر،جمعیت پروتوزآیی و برخی متابولیت های خون در بره-های نر مهربانی". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 123 ، 1398، 149-166. magiran.com/p2026034
Masoud Haghi; Kiarsh Eskandari; Mohammad Mahdi Moeini; Mohammad Ebrahim Nooriyan . "Effects of three sources of chromium on growth traits, fermentation parameters, protozoa population and some blood metabolites in Mehraban male lambs", Animal Sciences, 123, 2019, 149-166. magiran.com/p2026034
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال