ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی ملکی، اصغر میرزایی، نسیبه نویدی، (1398). بررسی آزمایشگاهی اثرات وابسته به دوز آنتی بیوتیک سالینومایسین بر تخمیر شکمبه و برخی از جمعیت های میکروبی شکمبه با استفاده از روش Real-time PCR، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 123، 167-182. magiran.com/p2026035
Nasibeh Navidi, Mostafa Malecky , Asghar Mirzaei, (2019). In vitro evaluation of dose-response effects of salinomycin antibiotic on rumen fermentation and some rumen microorganisms using Real-time PCR, Animal Sciences, 123, 167-182. magiran.com/p2026035
مصطفی ملکی، اصغر میرزایی، نسیبه نویدی، بررسی آزمایشگاهی اثرات وابسته به دوز آنتی بیوتیک سالینومایسین بر تخمیر شکمبه و برخی از جمعیت های میکروبی شکمبه با استفاده از روش Real-time PCR. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1398؛ 123: 167-182. magiran.com/p2026035
Nasibeh Navidi, Mostafa Malecky , Asghar Mirzaei, In vitro evaluation of dose-response effects of salinomycin antibiotic on rumen fermentation and some rumen microorganisms using Real-time PCR, Animal Sciences, 2019; 123: 167-182. magiran.com/p2026035
مصطفی ملکی، اصغر میرزایی، نسیبه نویدی، "بررسی آزمایشگاهی اثرات وابسته به دوز آنتی بیوتیک سالینومایسین بر تخمیر شکمبه و برخی از جمعیت های میکروبی شکمبه با استفاده از روش Real-time PCR"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،123 (1398): 167-182. magiran.com/p2026035
Nasibeh Navidi, Mostafa Malecky , Asghar Mirzaei, "In vitro evaluation of dose-response effects of salinomycin antibiotic on rumen fermentation and some rumen microorganisms using Real-time PCR", Animal Sciences no. 123 (2019): 167-182. magiran.com/p2026035
مصطفی ملکی، اصغر میرزایی، نسیبه نویدی، (1398). 'بررسی آزمایشگاهی اثرات وابسته به دوز آنتی بیوتیک سالینومایسین بر تخمیر شکمبه و برخی از جمعیت های میکروبی شکمبه با استفاده از روش Real-time PCR'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 123، صص.167-182. magiran.com/p2026035
Nasibeh Navidi, Mostafa Malecky , Asghar Mirzaei, (2019). 'In vitro evaluation of dose-response effects of salinomycin antibiotic on rumen fermentation and some rumen microorganisms using Real-time PCR', Animal Sciences, 123, pp.167-182. magiran.com/p2026035
مصطفی ملکی؛ اصغر میرزایی؛ نسیبه نویدی. "بررسی آزمایشگاهی اثرات وابسته به دوز آنتی بیوتیک سالینومایسین بر تخمیر شکمبه و برخی از جمعیت های میکروبی شکمبه با استفاده از روش Real-time PCR". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 123 ، 1398، 167-182. magiran.com/p2026035
Nasibeh Navidi; Mostafa Malecky ; Asghar Mirzaei. "In vitro evaluation of dose-response effects of salinomycin antibiotic on rumen fermentation and some rumen microorganisms using Real-time PCR", Animal Sciences, 123, 2019, 167-182. magiran.com/p2026035
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال