ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن صحرایی، علی اسدی، علی اکبر خادم، (1398). اثر پوشش دار کردن کنجاله سویا با چربی های اشباع و زئولیت بر تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای در شرایط برون تنی، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 123، 335-348. magiran.com/p2026047
Mohsen Sahraei, Ali Assadi, Ali Akbar Khadem, (2019). The effects of rumen protecting of soybean meal by fats and zeolite on ruminal degradability and intestinal digestibility of protein, Animal Sciences, 123, 335-348. magiran.com/p2026047
محسن صحرایی، علی اسدی، علی اکبر خادم، اثر پوشش دار کردن کنجاله سویا با چربی های اشباع و زئولیت بر تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای در شرایط برون تنی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1398؛ 123: 335-348. magiran.com/p2026047
Mohsen Sahraei, Ali Assadi, Ali Akbar Khadem, The effects of rumen protecting of soybean meal by fats and zeolite on ruminal degradability and intestinal digestibility of protein, Animal Sciences, 2019; 123: 335-348. magiran.com/p2026047
محسن صحرایی، علی اسدی، علی اکبر خادم، "اثر پوشش دار کردن کنجاله سویا با چربی های اشباع و زئولیت بر تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای در شرایط برون تنی"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،123 (1398): 335-348. magiran.com/p2026047
Mohsen Sahraei, Ali Assadi, Ali Akbar Khadem, "The effects of rumen protecting of soybean meal by fats and zeolite on ruminal degradability and intestinal digestibility of protein", Animal Sciences no. 123 (2019): 335-348. magiran.com/p2026047
محسن صحرایی، علی اسدی، علی اکبر خادم، (1398). 'اثر پوشش دار کردن کنجاله سویا با چربی های اشباع و زئولیت بر تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای در شرایط برون تنی'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 123، صص.335-348. magiran.com/p2026047
Mohsen Sahraei, Ali Assadi, Ali Akbar Khadem, (2019). 'The effects of rumen protecting of soybean meal by fats and zeolite on ruminal degradability and intestinal digestibility of protein', Animal Sciences, 123, pp.335-348. magiran.com/p2026047
محسن صحرایی؛ علی اسدی؛ علی اکبر خادم. "اثر پوشش دار کردن کنجاله سویا با چربی های اشباع و زئولیت بر تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای در شرایط برون تنی". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 123 ، 1398، 335-348. magiran.com/p2026047
Mohsen Sahraei; Ali Assadi; Ali Akbar Khadem. "The effects of rumen protecting of soybean meal by fats and zeolite on ruminal degradability and intestinal digestibility of protein", Animal Sciences, 123, 2019, 335-348. magiran.com/p2026047
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال