ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی احتشامی، بهرام بیات، سیدکاظم سام دلیری، ناصر شعبانی، (1398). شکل گیری نقاط بحرانی در کلان شهرها و پیامدهای ناشی از آن، فصلنامه انتظام اجتماعی، 11(2)، 67-88. magiran.com/p2026283
Ali Ehteshami, Bahram Bayat , Kazem Sam Daliri, Naser Shabani, (2019). The Formation of Critical Points in Metropolises and its Consequences, Entezam - e - Ejtemaei, 11(2), 67-88. magiran.com/p2026283
علی احتشامی، بهرام بیات، سیدکاظم سام دلیری، ناصر شعبانی، شکل گیری نقاط بحرانی در کلان شهرها و پیامدهای ناشی از آن. فصلنامه انتظام اجتماعی، 1398؛ 11(2): 67-88. magiran.com/p2026283
Ali Ehteshami, Bahram Bayat , Kazem Sam Daliri, Naser Shabani, The Formation of Critical Points in Metropolises and its Consequences, Entezam - e - Ejtemaei, 2019; 11(2): 67-88. magiran.com/p2026283
علی احتشامی، بهرام بیات، سیدکاظم سام دلیری، ناصر شعبانی، "شکل گیری نقاط بحرانی در کلان شهرها و پیامدهای ناشی از آن"، فصلنامه انتظام اجتماعی 11، شماره 2 (1398): 67-88. magiran.com/p2026283
Ali Ehteshami, Bahram Bayat , Kazem Sam Daliri, Naser Shabani, "The Formation of Critical Points in Metropolises and its Consequences", Entezam - e - Ejtemaei 11, no.2 (2019): 67-88. magiran.com/p2026283
علی احتشامی، بهرام بیات، سیدکاظم سام دلیری، ناصر شعبانی، (1398). 'شکل گیری نقاط بحرانی در کلان شهرها و پیامدهای ناشی از آن'، فصلنامه انتظام اجتماعی، 11(2)، صص.67-88. magiran.com/p2026283
Ali Ehteshami, Bahram Bayat , Kazem Sam Daliri, Naser Shabani, (2019). 'The Formation of Critical Points in Metropolises and its Consequences', Entezam - e - Ejtemaei, 11(2), pp.67-88. magiran.com/p2026283
علی احتشامی؛ بهرام بیات؛ سیدکاظم سام دلیری؛ ناصر شعبانی. "شکل گیری نقاط بحرانی در کلان شهرها و پیامدهای ناشی از آن". فصلنامه انتظام اجتماعی، 11 ،2 ، 1398، 67-88. magiran.com/p2026283
Ali Ehteshami; Bahram Bayat ; Kazem Sam Daliri; Naser Shabani. "The Formation of Critical Points in Metropolises and its Consequences", Entezam - e - Ejtemaei, 11, 2, 2019, 67-88. magiran.com/p2026283
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال