ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Seyed Hassan Eftekhar, Somayeh Pourhoseini, Maryam Movahedi, Shohre Hooshmand, MohammadAli Ostovan, Pooyan Dehghani, Nikan Ostovan, (2019). Comparison of detection percentage and morphology of myocardial bridge between conventional coronary angiography and coronary CT angiography, Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research, 11(3), 203-208. magiran.com/p2026493
Seyed Hassan Eftekhar, Somayeh Pourhoseini, Maryam Movahedi, Shohre Hooshmand, MohammadAli Ostovan, Pooyan Dehghani, Nikan Ostovan, Comparison of detection percentage and morphology of myocardial bridge between conventional coronary angiography and coronary CT angiography, Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research, 2019; 11(3): 203-208. magiran.com/p2026493
Seyed Hassan Eftekhar, Somayeh Pourhoseini, Maryam Movahedi, Shohre Hooshmand, MohammadAli Ostovan, Pooyan Dehghani, Nikan Ostovan, "Comparison of detection percentage and morphology of myocardial bridge between conventional coronary angiography and coronary CT angiography", Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research 11, no.3 (2019): 203-208. magiran.com/p2026493
Seyed Hassan Eftekhar, Somayeh Pourhoseini, Maryam Movahedi, Shohre Hooshmand, MohammadAli Ostovan, Pooyan Dehghani, Nikan Ostovan, (2019). 'Comparison of detection percentage and morphology of myocardial bridge between conventional coronary angiography and coronary CT angiography', Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research, 11(3), pp.203-208. magiran.com/p2026493
Seyed Hassan Eftekhar; Somayeh Pourhoseini; Maryam Movahedi; Shohre Hooshmand; MohammadAli Ostovan; Pooyan Dehghani; Nikan Ostovan. "Comparison of detection percentage and morphology of myocardial bridge between conventional coronary angiography and coronary CT angiography", Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research, 11, 3, 2019, 203-208. magiran.com/p2026493
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال