ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین دارابی، داریوش رنجبر وکیل آبادی، سعید کشمیری، بهمن رماوندی، منصور ضیایی، محسن امیدوار، (1398). بررسی ضرورت آموزش آکادمیک رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در مقطع تحصیلات تکمیلی، مجله طب جنوب، 22(4)، 248-263. magiran.com/p2026636
Hossein Darabi, Daruish Ranjbar Vakilabadi, Saeed Keshmiri, Bahman Ramavandi, Mansor Ziayei, Mohsen Omidvar, (2019). Necessity of Academic Education in Health, Safety and Environment (HSE) at Postgraduate Level, Iranian South Medical Journal, 22(4), 248-263. magiran.com/p2026636
حسین دارابی، داریوش رنجبر وکیل آبادی، سعید کشمیری، بهمن رماوندی، منصور ضیایی، محسن امیدوار، بررسی ضرورت آموزش آکادمیک رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در مقطع تحصیلات تکمیلی. مجله طب جنوب، 1398؛ 22(4): 248-263. magiran.com/p2026636
Hossein Darabi, Daruish Ranjbar Vakilabadi, Saeed Keshmiri, Bahman Ramavandi, Mansor Ziayei, Mohsen Omidvar, Necessity of Academic Education in Health, Safety and Environment (HSE) at Postgraduate Level, Iranian South Medical Journal, 2019; 22(4): 248-263. magiran.com/p2026636
حسین دارابی، داریوش رنجبر وکیل آبادی، سعید کشمیری، بهمن رماوندی، منصور ضیایی، محسن امیدوار، "بررسی ضرورت آموزش آکادمیک رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در مقطع تحصیلات تکمیلی"، مجله طب جنوب 22، شماره 4 (1398): 248-263. magiran.com/p2026636
Hossein Darabi, Daruish Ranjbar Vakilabadi, Saeed Keshmiri, Bahman Ramavandi, Mansor Ziayei, Mohsen Omidvar, "Necessity of Academic Education in Health, Safety and Environment (HSE) at Postgraduate Level", Iranian South Medical Journal 22, no.4 (2019): 248-263. magiran.com/p2026636
حسین دارابی، داریوش رنجبر وکیل آبادی، سعید کشمیری، بهمن رماوندی، منصور ضیایی، محسن امیدوار، (1398). 'بررسی ضرورت آموزش آکادمیک رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در مقطع تحصیلات تکمیلی'، مجله طب جنوب، 22(4)، صص.248-263. magiran.com/p2026636
Hossein Darabi, Daruish Ranjbar Vakilabadi, Saeed Keshmiri, Bahman Ramavandi, Mansor Ziayei, Mohsen Omidvar, (2019). 'Necessity of Academic Education in Health, Safety and Environment (HSE) at Postgraduate Level', Iranian South Medical Journal, 22(4), pp.248-263. magiran.com/p2026636
حسین دارابی؛ داریوش رنجبر وکیل آبادی؛ سعید کشمیری؛ بهمن رماوندی؛ منصور ضیایی؛ محسن امیدوار. "بررسی ضرورت آموزش آکادمیک رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در مقطع تحصیلات تکمیلی". مجله طب جنوب، 22 ،4 ، 1398، 248-263. magiran.com/p2026636
Hossein Darabi; Daruish Ranjbar Vakilabadi; Saeed Keshmiri; Bahman Ramavandi; Mansor Ziayei; Mohsen Omidvar. "Necessity of Academic Education in Health, Safety and Environment (HSE) at Postgraduate Level", Iranian South Medical Journal, 22, 4, 2019, 248-263. magiran.com/p2026636
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال