ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد ملکی پور، سید محمد علی میر جلیلی، معصومه مقیمی، (1398). تبیین سازگاری و مسیر گذر چارچوب مطلوب عناصر برنامه درسی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی از ایدئولوژی های برنامه درسی اسکایرو، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(62)، 20-39. magiran.com/p2026697
Ahmad Malekipour , Seid Mohammad Ali Mirjaleli, Masoumeh Moghimi, (2019). Adaptability and the Pathway of Optimal Framework in Curriculum Elements of Entrepreneurship Education within Higher Education from Schiro's Curriculum Ideologies, Curriculum Planning, 16(62), 20-39. magiran.com/p2026697
احمد ملکی پور، سید محمد علی میر جلیلی، معصومه مقیمی، تبیین سازگاری و مسیر گذر چارچوب مطلوب عناصر برنامه درسی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی از ایدئولوژی های برنامه درسی اسکایرو. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1398؛ 16(62): 20-39. magiran.com/p2026697
Ahmad Malekipour , Seid Mohammad Ali Mirjaleli, Masoumeh Moghimi, Adaptability and the Pathway of Optimal Framework in Curriculum Elements of Entrepreneurship Education within Higher Education from Schiro's Curriculum Ideologies, Curriculum Planning, 2019; 16(62): 20-39. magiran.com/p2026697
احمد ملکی پور، سید محمد علی میر جلیلی، معصومه مقیمی، "تبیین سازگاری و مسیر گذر چارچوب مطلوب عناصر برنامه درسی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی از ایدئولوژی های برنامه درسی اسکایرو"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 16، شماره 62 (1398): 20-39. magiran.com/p2026697
Ahmad Malekipour , Seid Mohammad Ali Mirjaleli, Masoumeh Moghimi, "Adaptability and the Pathway of Optimal Framework in Curriculum Elements of Entrepreneurship Education within Higher Education from Schiro's Curriculum Ideologies", Curriculum Planning 16, no.62 (2019): 20-39. magiran.com/p2026697
احمد ملکی پور، سید محمد علی میر جلیلی، معصومه مقیمی، (1398). 'تبیین سازگاری و مسیر گذر چارچوب مطلوب عناصر برنامه درسی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی از ایدئولوژی های برنامه درسی اسکایرو'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(62)، صص.20-39. magiran.com/p2026697
Ahmad Malekipour , Seid Mohammad Ali Mirjaleli, Masoumeh Moghimi, (2019). 'Adaptability and the Pathway of Optimal Framework in Curriculum Elements of Entrepreneurship Education within Higher Education from Schiro's Curriculum Ideologies', Curriculum Planning, 16(62), pp.20-39. magiran.com/p2026697
احمد ملکی پور؛ سید محمد علی میر جلیلی؛ معصومه مقیمی. "تبیین سازگاری و مسیر گذر چارچوب مطلوب عناصر برنامه درسی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی از ایدئولوژی های برنامه درسی اسکایرو". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16 ،62 ، 1398، 20-39. magiran.com/p2026697
Ahmad Malekipour ; Seid Mohammad Ali Mirjaleli; Masoumeh Moghimi. "Adaptability and the Pathway of Optimal Framework in Curriculum Elements of Entrepreneurship Education within Higher Education from Schiro's Curriculum Ideologies", Curriculum Planning, 16, 62, 2019, 20-39. magiran.com/p2026697
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال