ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه عبدلی، محسن باقری، سعید موسوی پور، (1398). تاثیر آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج وار بر یادگیری و یادداری دانشجویان، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(62)، 161-171. magiran.com/p2026706
Somayyeh Abdoli, Mohsen Bagheri , Saeed Moosavi Pour, (2019). The Effect of Training Based on Pebble in the Pond Instructional Design Model on Learning and Retention of Students, Curriculum Planning, 16(62), 161-171. magiran.com/p2026706
سمیه عبدلی، محسن باقری، سعید موسوی پور، تاثیر آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج وار بر یادگیری و یادداری دانشجویان. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1398؛ 16(62): 161-171. magiran.com/p2026706
Somayyeh Abdoli, Mohsen Bagheri , Saeed Moosavi Pour, The Effect of Training Based on Pebble in the Pond Instructional Design Model on Learning and Retention of Students, Curriculum Planning, 2019; 16(62): 161-171. magiran.com/p2026706
سمیه عبدلی، محسن باقری، سعید موسوی پور، "تاثیر آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج وار بر یادگیری و یادداری دانشجویان"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 16، شماره 62 (1398): 161-171. magiran.com/p2026706
Somayyeh Abdoli, Mohsen Bagheri , Saeed Moosavi Pour, "The Effect of Training Based on Pebble in the Pond Instructional Design Model on Learning and Retention of Students", Curriculum Planning 16, no.62 (2019): 161-171. magiran.com/p2026706
سمیه عبدلی، محسن باقری، سعید موسوی پور، (1398). 'تاثیر آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج وار بر یادگیری و یادداری دانشجویان'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(62)، صص.161-171. magiran.com/p2026706
Somayyeh Abdoli, Mohsen Bagheri , Saeed Moosavi Pour, (2019). 'The Effect of Training Based on Pebble in the Pond Instructional Design Model on Learning and Retention of Students', Curriculum Planning, 16(62), pp.161-171. magiran.com/p2026706
سمیه عبدلی؛ محسن باقری؛ سعید موسوی پور. "تاثیر آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج وار بر یادگیری و یادداری دانشجویان". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16 ،62 ، 1398، 161-171. magiran.com/p2026706
Somayyeh Abdoli; Mohsen Bagheri ; Saeed Moosavi Pour. "The Effect of Training Based on Pebble in the Pond Instructional Design Model on Learning and Retention of Students", Curriculum Planning, 16, 62, 2019, 161-171. magiran.com/p2026706
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال