ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب هاشمی باغی، فرح ترکمان، باقر ساروخانی، (1398). نوع تقسیم کار و مدیریت احساس زنان شاغل در خانواده (مورد مطالعه: زنان شاغل شهر زاهدان)، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 16(1)، 131-147. magiran.com/p2026907
Zeinab Hashemibaghi, Farah Torkaman , Bagher Saroukhani, (2019). The type of division labour and emotional management of employedwomen in family (case study: employedwomen of Zahedan province), Journal of Social Science Studies of Iran, 16(1), 131-147. magiran.com/p2026907
زینب هاشمی باغی، فرح ترکمان، باقر ساروخانی، نوع تقسیم کار و مدیریت احساس زنان شاغل در خانواده (مورد مطالعه: زنان شاغل شهر زاهدان). مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 1398؛ 16(1): 131-147. magiran.com/p2026907
Zeinab Hashemibaghi, Farah Torkaman , Bagher Saroukhani, The type of division labour and emotional management of employedwomen in family (case study: employedwomen of Zahedan province), Journal of Social Science Studies of Iran, 2019; 16(1): 131-147. magiran.com/p2026907
زینب هاشمی باغی، فرح ترکمان، باقر ساروخانی، "نوع تقسیم کار و مدیریت احساس زنان شاغل در خانواده (مورد مطالعه: زنان شاغل شهر زاهدان)"، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران 16، شماره 1 (1398): 131-147. magiran.com/p2026907
Zeinab Hashemibaghi, Farah Torkaman , Bagher Saroukhani, "The type of division labour and emotional management of employedwomen in family (case study: employedwomen of Zahedan province)", Journal of Social Science Studies of Iran 16, no.1 (2019): 131-147. magiran.com/p2026907
زینب هاشمی باغی، فرح ترکمان، باقر ساروخانی، (1398). 'نوع تقسیم کار و مدیریت احساس زنان شاغل در خانواده (مورد مطالعه: زنان شاغل شهر زاهدان)'، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 16(1)، صص.131-147. magiran.com/p2026907
Zeinab Hashemibaghi, Farah Torkaman , Bagher Saroukhani, (2019). 'The type of division labour and emotional management of employedwomen in family (case study: employedwomen of Zahedan province)', Journal of Social Science Studies of Iran, 16(1), pp.131-147. magiran.com/p2026907
زینب هاشمی باغی؛ فرح ترکمان؛ باقر ساروخانی. "نوع تقسیم کار و مدیریت احساس زنان شاغل در خانواده (مورد مطالعه: زنان شاغل شهر زاهدان)". مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 16 ،1 ، 1398، 131-147. magiran.com/p2026907
Zeinab Hashemibaghi; Farah Torkaman ; Bagher Saroukhani. "The type of division labour and emotional management of employedwomen in family (case study: employedwomen of Zahedan province)", Journal of Social Science Studies of Iran, 16, 1, 2019, 131-147. magiran.com/p2026907
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال