ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیلوفر موافق، کاظم نایینی، شهلا محمد زاده ، (1398). بررسی عوامل موثر بر مشارکت در تصمیم گیری بالینی از دیدگاه پرستاران و پزشکان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان قزوین، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 29(3)، 249-257. magiran.com/p2026926
Niloofar Movafegh, Mohammad Kazem Naeeni, Shahlla Mohamadzade , (2019). Investigating the factors affecting participation in clinical decision-making from viewpoint of physicians and nurses of educational hospitals of Qazvin, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 29(3), 249-257. magiran.com/p2026926
نیلوفر موافق، کاظم نایینی، شهلا محمد زاده ، بررسی عوامل موثر بر مشارکت در تصمیم گیری بالینی از دیدگاه پرستاران و پزشکان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان قزوین. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1398؛ 29(3): 249-257. magiran.com/p2026926
Niloofar Movafegh, Mohammad Kazem Naeeni, Shahlla Mohamadzade , Investigating the factors affecting participation in clinical decision-making from viewpoint of physicians and nurses of educational hospitals of Qazvin, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 2019; 29(3): 249-257. magiran.com/p2026926
نیلوفر موافق، کاظم نایینی، شهلا محمد زاده ، "بررسی عوامل موثر بر مشارکت در تصمیم گیری بالینی از دیدگاه پرستاران و پزشکان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان قزوین"، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 29، شماره 3 (1398): 249-257. magiran.com/p2026926
Niloofar Movafegh, Mohammad Kazem Naeeni, Shahlla Mohamadzade , "Investigating the factors affecting participation in clinical decision-making from viewpoint of physicians and nurses of educational hospitals of Qazvin", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch 29, no.3 (2019): 249-257. magiran.com/p2026926
نیلوفر موافق، کاظم نایینی، شهلا محمد زاده ، (1398). 'بررسی عوامل موثر بر مشارکت در تصمیم گیری بالینی از دیدگاه پرستاران و پزشکان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان قزوین'، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 29(3)، صص.249-257. magiran.com/p2026926
Niloofar Movafegh, Mohammad Kazem Naeeni, Shahlla Mohamadzade , (2019). 'Investigating the factors affecting participation in clinical decision-making from viewpoint of physicians and nurses of educational hospitals of Qazvin', Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 29(3), pp.249-257. magiran.com/p2026926
نیلوفر موافق؛ کاظم نایینی؛ شهلا محمد زاده . "بررسی عوامل موثر بر مشارکت در تصمیم گیری بالینی از دیدگاه پرستاران و پزشکان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان قزوین". فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 29 ،3 ، 1398، 249-257. magiran.com/p2026926
Niloofar Movafegh; Mohammad Kazem Naeeni; Shahlla Mohamadzade . "Investigating the factors affecting participation in clinical decision-making from viewpoint of physicians and nurses of educational hospitals of Qazvin", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 29, 3, 2019, 249-257. magiran.com/p2026926
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال