ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی خداداد سریزدی، حامد ربیعی، رضا مرشد، (1398). بررسی رفتار پیچشی بتن خودتراکم الیافی تحت بارهای سیکلی، فصلنامه مهندسی سازه و ساخت، 6(22)، 41-54. magiran.com/p2027013
Mehdi Khodadad Saryazdi , Hamed Rabiei, Reza Morshed, (2019). Investigating Torsional Behavior of Fiber Reinforced Self Consolidating Concrete under Cyclic Loading, Journal of Structural and Construction Engineering, 6(22), 41-54. magiran.com/p2027013
مهدی خداداد سریزدی، حامد ربیعی، رضا مرشد، بررسی رفتار پیچشی بتن خودتراکم الیافی تحت بارهای سیکلی. فصلنامه مهندسی سازه و ساخت، 1398؛ 6(22): 41-54. magiran.com/p2027013
Mehdi Khodadad Saryazdi , Hamed Rabiei, Reza Morshed, Investigating Torsional Behavior of Fiber Reinforced Self Consolidating Concrete under Cyclic Loading, Journal of Structural and Construction Engineering, 2019; 6(22): 41-54. magiran.com/p2027013
مهدی خداداد سریزدی، حامد ربیعی، رضا مرشد، "بررسی رفتار پیچشی بتن خودتراکم الیافی تحت بارهای سیکلی"، فصلنامه مهندسی سازه و ساخت 6، شماره 22 (1398): 41-54. magiran.com/p2027013
Mehdi Khodadad Saryazdi , Hamed Rabiei, Reza Morshed, "Investigating Torsional Behavior of Fiber Reinforced Self Consolidating Concrete under Cyclic Loading", Journal of Structural and Construction Engineering 6, no.22 (2019): 41-54. magiran.com/p2027013
مهدی خداداد سریزدی، حامد ربیعی، رضا مرشد، (1398). 'بررسی رفتار پیچشی بتن خودتراکم الیافی تحت بارهای سیکلی'، فصلنامه مهندسی سازه و ساخت، 6(22)، صص.41-54. magiran.com/p2027013
Mehdi Khodadad Saryazdi , Hamed Rabiei, Reza Morshed, (2019). 'Investigating Torsional Behavior of Fiber Reinforced Self Consolidating Concrete under Cyclic Loading', Journal of Structural and Construction Engineering, 6(22), pp.41-54. magiran.com/p2027013
مهدی خداداد سریزدی؛ حامد ربیعی؛ رضا مرشد. "بررسی رفتار پیچشی بتن خودتراکم الیافی تحت بارهای سیکلی". فصلنامه مهندسی سازه و ساخت، 6 ،22 ، 1398، 41-54. magiran.com/p2027013
Mehdi Khodadad Saryazdi ; Hamed Rabiei; Reza Morshed. "Investigating Torsional Behavior of Fiber Reinforced Self Consolidating Concrete under Cyclic Loading", Journal of Structural and Construction Engineering, 6, 22, 2019, 41-54. magiran.com/p2027013
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال