ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرود بذرافشان، نجمه ضیایی قهنویه، داوود افیونی، امید علیزاده، مهدی زارع، (1398). واکنش ارقام گندم با عادات رشدی متفاوت به تاریخ کاشت در منطقه معتدل مبارکه اصفهان، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 15(2)، 1-12. magiran.com/p2027047
Foroud Bazrafshan , Najmeh Ziaei, Davoud Efiouni, Omid Alizadeh, Mehdi Zareh, (2019). Response of wheat cultivars with different growth types to planting date in Mobarakeh region Isfahan, Iran, Agroecology Journal, 15(2), 1-12. magiran.com/p2027047
فرود بذرافشان، نجمه ضیایی قهنویه، داوود افیونی، امید علیزاده، مهدی زارع، واکنش ارقام گندم با عادات رشدی متفاوت به تاریخ کاشت در منطقه معتدل مبارکه اصفهان. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 1398؛ 15(2): 1-12. magiran.com/p2027047
Foroud Bazrafshan , Najmeh Ziaei, Davoud Efiouni, Omid Alizadeh, Mehdi Zareh, Response of wheat cultivars with different growth types to planting date in Mobarakeh region Isfahan, Iran, Agroecology Journal, 2019; 15(2): 1-12. magiran.com/p2027047
فرود بذرافشان، نجمه ضیایی قهنویه، داوود افیونی، امید علیزاده، مهدی زارع، "واکنش ارقام گندم با عادات رشدی متفاوت به تاریخ کاشت در منطقه معتدل مبارکه اصفهان"، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 15، شماره 2 (1398): 1-12. magiran.com/p2027047
Foroud Bazrafshan , Najmeh Ziaei, Davoud Efiouni, Omid Alizadeh, Mehdi Zareh, "Response of wheat cultivars with different growth types to planting date in Mobarakeh region Isfahan, Iran", Agroecology Journal 15, no.2 (2019): 1-12. magiran.com/p2027047
فرود بذرافشان، نجمه ضیایی قهنویه، داوود افیونی، امید علیزاده، مهدی زارع، (1398). 'واکنش ارقام گندم با عادات رشدی متفاوت به تاریخ کاشت در منطقه معتدل مبارکه اصفهان'، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 15(2)، صص.1-12. magiran.com/p2027047
Foroud Bazrafshan , Najmeh Ziaei, Davoud Efiouni, Omid Alizadeh, Mehdi Zareh, (2019). 'Response of wheat cultivars with different growth types to planting date in Mobarakeh region Isfahan, Iran', Agroecology Journal, 15(2), pp.1-12. magiran.com/p2027047
فرود بذرافشان؛ نجمه ضیایی قهنویه؛ داوود افیونی؛ امید علیزاده؛ مهدی زارع. "واکنش ارقام گندم با عادات رشدی متفاوت به تاریخ کاشت در منطقه معتدل مبارکه اصفهان". فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 15 ،2 ، 1398، 1-12. magiran.com/p2027047
Foroud Bazrafshan ; Najmeh Ziaei; Davoud Efiouni; Omid Alizadeh; Mehdi Zareh. "Response of wheat cultivars with different growth types to planting date in Mobarakeh region Isfahan, Iran", Agroecology Journal, 15, 2, 2019, 1-12. magiran.com/p2027047
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال