ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهیار فلاح، ناهید فتحی، (1398). اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات کیفی و شاخص های تبدیل دانه چند رقم برنج در شرایط اقلیمی آمل، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 15(2)، 25-35. magiran.com/p2027049
Allahyar Fallah , Nahid Fathi, (2019). Effect of planting date on qualitative characteristics and milling index of some rice cultivars in Amol, Iran, Agroecology Journal, 15(2), 25-35. magiran.com/p2027049
الهیار فلاح، ناهید فتحی، اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات کیفی و شاخص های تبدیل دانه چند رقم برنج در شرایط اقلیمی آمل. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 1398؛ 15(2): 25-35. magiran.com/p2027049
Allahyar Fallah , Nahid Fathi, Effect of planting date on qualitative characteristics and milling index of some rice cultivars in Amol, Iran, Agroecology Journal, 2019; 15(2): 25-35. magiran.com/p2027049
الهیار فلاح، ناهید فتحی، "اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات کیفی و شاخص های تبدیل دانه چند رقم برنج در شرایط اقلیمی آمل"، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 15، شماره 2 (1398): 25-35. magiran.com/p2027049
Allahyar Fallah , Nahid Fathi, "Effect of planting date on qualitative characteristics and milling index of some rice cultivars in Amol, Iran", Agroecology Journal 15, no.2 (2019): 25-35. magiran.com/p2027049
الهیار فلاح، ناهید فتحی، (1398). 'اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات کیفی و شاخص های تبدیل دانه چند رقم برنج در شرایط اقلیمی آمل'، فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 15(2)، صص.25-35. magiran.com/p2027049
Allahyar Fallah , Nahid Fathi, (2019). 'Effect of planting date on qualitative characteristics and milling index of some rice cultivars in Amol, Iran', Agroecology Journal, 15(2), pp.25-35. magiran.com/p2027049
الهیار فلاح؛ ناهید فتحی. "اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات کیفی و شاخص های تبدیل دانه چند رقم برنج در شرایط اقلیمی آمل". فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، 15 ،2 ، 1398، 25-35. magiran.com/p2027049
Allahyar Fallah ; Nahid Fathi. "Effect of planting date on qualitative characteristics and milling index of some rice cultivars in Amol, Iran", Agroecology Journal, 15, 2, 2019, 25-35. magiran.com/p2027049
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال