ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا بایرام زاده، محمد سعیدی، (1398). طراحی شبکه و برنامه ریزی زنجیره تامین پویای یکپارچه سوخت زیستی هیدروکربن پیشرفته و پالایشگاه های نفت با لحاظ کردن جریان های مالی، فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 5(2)، 97-143. magiran.com/p2027092
Samira Bairamzadeh, Mohammad Saidi, (2019). An Integrated Hydrocarbon Biofuel and Petroleum Supply Chain: Designing and Planning a Dynamic Supply Chain Network, Journal of Energy Planning And Policy Research, 5(2), 97-143. magiran.com/p2027092
سمیرا بایرام زاده، محمد سعیدی، طراحی شبکه و برنامه ریزی زنجیره تامین پویای یکپارچه سوخت زیستی هیدروکربن پیشرفته و پالایشگاه های نفت با لحاظ کردن جریان های مالی. فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 1398؛ 5(2): 97-143. magiran.com/p2027092
Samira Bairamzadeh, Mohammad Saidi, An Integrated Hydrocarbon Biofuel and Petroleum Supply Chain: Designing and Planning a Dynamic Supply Chain Network, Journal of Energy Planning And Policy Research, 2019; 5(2): 97-143. magiran.com/p2027092
سمیرا بایرام زاده، محمد سعیدی، "طراحی شبکه و برنامه ریزی زنجیره تامین پویای یکپارچه سوخت زیستی هیدروکربن پیشرفته و پالایشگاه های نفت با لحاظ کردن جریان های مالی"، فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 5، شماره 2 (1398): 97-143. magiran.com/p2027092
Samira Bairamzadeh, Mohammad Saidi, "An Integrated Hydrocarbon Biofuel and Petroleum Supply Chain: Designing and Planning a Dynamic Supply Chain Network", Journal of Energy Planning And Policy Research 5, no.2 (2019): 97-143. magiran.com/p2027092
سمیرا بایرام زاده، محمد سعیدی، (1398). 'طراحی شبکه و برنامه ریزی زنجیره تامین پویای یکپارچه سوخت زیستی هیدروکربن پیشرفته و پالایشگاه های نفت با لحاظ کردن جریان های مالی'، فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 5(2)، صص.97-143. magiran.com/p2027092
Samira Bairamzadeh, Mohammad Saidi, (2019). 'An Integrated Hydrocarbon Biofuel and Petroleum Supply Chain: Designing and Planning a Dynamic Supply Chain Network', Journal of Energy Planning And Policy Research, 5(2), pp.97-143. magiran.com/p2027092
سمیرا بایرام زاده؛ محمد سعیدی. "طراحی شبکه و برنامه ریزی زنجیره تامین پویای یکپارچه سوخت زیستی هیدروکربن پیشرفته و پالایشگاه های نفت با لحاظ کردن جریان های مالی". فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 5 ،2 ، 1398، 97-143. magiran.com/p2027092
Samira Bairamzadeh; Mohammad Saidi. "An Integrated Hydrocarbon Biofuel and Petroleum Supply Chain: Designing and Planning a Dynamic Supply Chain Network", Journal of Energy Planning And Policy Research, 5, 2, 2019, 97-143. magiran.com/p2027092
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال