ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهراب یعقوبی ، حسن احدی، فرهاد جمهری، مریم کلهرنیا، (1398). اثربخشی درمان تحریک شناختی بر کارکردهای شناختی و کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری آلزایمر، فصلنامه یافته، 21(2)، 14-28. magiran.com/p2027097
Hasan Ahadi, Farhad Jomehri, Sohrab Yaghoubi , Maryam Kalhornia, (2019). The effectiveness of cognitive stimulation therapy on cognitive functions and quality of life in people with Alzheimer’s disease, Yafteh, 21(2), 14-28. magiran.com/p2027097
سهراب یعقوبی ، حسن احدی، فرهاد جمهری، مریم کلهرنیا، اثربخشی درمان تحریک شناختی بر کارکردهای شناختی و کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری آلزایمر. فصلنامه یافته، 1398؛ 21(2): 14-28. magiran.com/p2027097
Hasan Ahadi, Farhad Jomehri, Sohrab Yaghoubi , Maryam Kalhornia, The effectiveness of cognitive stimulation therapy on cognitive functions and quality of life in people with Alzheimer’s disease, Yafteh, 2019; 21(2): 14-28. magiran.com/p2027097
سهراب یعقوبی ، حسن احدی، فرهاد جمهری، مریم کلهرنیا، "اثربخشی درمان تحریک شناختی بر کارکردهای شناختی و کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری آلزایمر"، فصلنامه یافته 21، شماره 2 (1398): 14-28. magiran.com/p2027097
Hasan Ahadi, Farhad Jomehri, Sohrab Yaghoubi , Maryam Kalhornia, "The effectiveness of cognitive stimulation therapy on cognitive functions and quality of life in people with Alzheimer’s disease", Yafteh 21, no.2 (2019): 14-28. magiran.com/p2027097
سهراب یعقوبی ، حسن احدی، فرهاد جمهری، مریم کلهرنیا، (1398). 'اثربخشی درمان تحریک شناختی بر کارکردهای شناختی و کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری آلزایمر'، فصلنامه یافته، 21(2)، صص.14-28. magiran.com/p2027097
Hasan Ahadi, Farhad Jomehri, Sohrab Yaghoubi , Maryam Kalhornia, (2019). 'The effectiveness of cognitive stimulation therapy on cognitive functions and quality of life in people with Alzheimer’s disease', Yafteh, 21(2), pp.14-28. magiran.com/p2027097
سهراب یعقوبی ؛ حسن احدی؛ فرهاد جمهری؛ مریم کلهرنیا. "اثربخشی درمان تحریک شناختی بر کارکردهای شناختی و کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری آلزایمر". فصلنامه یافته، 21 ،2 ، 1398، 14-28. magiran.com/p2027097
Hasan Ahadi; Farhad Jomehri; Sohrab Yaghoubi ; Maryam Kalhornia. "The effectiveness of cognitive stimulation therapy on cognitive functions and quality of life in people with Alzheimer’s disease", Yafteh, 21, 2, 2019, 14-28. magiran.com/p2027097
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال