ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صفورا دهقان، علی نعمتی، پوران اردلان، (1398). بررسی خصوصیات ضد التهابی نانو ذرات نقره سنتز شده به روش سبز توسط گیاه تاج خروس بر روی سلول های سرطانی کبد، فصلنامه یافته، 21(2)، 29-37. magiran.com/p2027098
Safoura Dehghan, Ali Neamati, Pouran Ardalan, (2019). Evaluation of the anti-inflammatory properties of silver nanoparticles synthesized by the Amaranthus Cruentus plant on liver cancer cells, Yafteh, 21(2), 29-37. magiran.com/p2027098
صفورا دهقان، علی نعمتی، پوران اردلان، بررسی خصوصیات ضد التهابی نانو ذرات نقره سنتز شده به روش سبز توسط گیاه تاج خروس بر روی سلول های سرطانی کبد. فصلنامه یافته، 1398؛ 21(2): 29-37. magiran.com/p2027098
Safoura Dehghan, Ali Neamati, Pouran Ardalan, Evaluation of the anti-inflammatory properties of silver nanoparticles synthesized by the Amaranthus Cruentus plant on liver cancer cells, Yafteh, 2019; 21(2): 29-37. magiran.com/p2027098
صفورا دهقان، علی نعمتی، پوران اردلان، "بررسی خصوصیات ضد التهابی نانو ذرات نقره سنتز شده به روش سبز توسط گیاه تاج خروس بر روی سلول های سرطانی کبد"، فصلنامه یافته 21، شماره 2 (1398): 29-37. magiran.com/p2027098
Safoura Dehghan, Ali Neamati, Pouran Ardalan, "Evaluation of the anti-inflammatory properties of silver nanoparticles synthesized by the Amaranthus Cruentus plant on liver cancer cells", Yafteh 21, no.2 (2019): 29-37. magiran.com/p2027098
صفورا دهقان، علی نعمتی، پوران اردلان، (1398). 'بررسی خصوصیات ضد التهابی نانو ذرات نقره سنتز شده به روش سبز توسط گیاه تاج خروس بر روی سلول های سرطانی کبد'، فصلنامه یافته، 21(2)، صص.29-37. magiran.com/p2027098
Safoura Dehghan, Ali Neamati, Pouran Ardalan, (2019). 'Evaluation of the anti-inflammatory properties of silver nanoparticles synthesized by the Amaranthus Cruentus plant on liver cancer cells', Yafteh, 21(2), pp.29-37. magiran.com/p2027098
صفورا دهقان؛ علی نعمتی؛ پوران اردلان. "بررسی خصوصیات ضد التهابی نانو ذرات نقره سنتز شده به روش سبز توسط گیاه تاج خروس بر روی سلول های سرطانی کبد". فصلنامه یافته، 21 ،2 ، 1398، 29-37. magiran.com/p2027098
Safoura Dehghan; Ali Neamati; Pouran Ardalan. "Evaluation of the anti-inflammatory properties of silver nanoparticles synthesized by the Amaranthus Cruentus plant on liver cancer cells", Yafteh, 21, 2, 2019, 29-37. magiran.com/p2027098
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال