ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن روشن پژوه، رکسانا میر کاظمی، مهرداد احترامی، هومان نارنجی ها، حسین ملک افضلی، حمیدرضا صرامی، مجید رضا زاده، ابتسام داشی، ماریت قازاریان، (1398). پیمایش خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در استان لرستان، فصلنامه یافته، 21(2)، 48-58. magiran.com/p2027100
Mohsen Roshan Pajouh, Roksana Mir Kazemi, Mehrdad Ehterami, Hooman Narenjiha, Hossein Malek Afzali, Hamid Reza Sarami, Majid Reza Zadeh, Ebtesam Dashi, Mariet Ghazarian, (2019). Household survey on prevalence of opioids and stimulants in Lorestan Province, Yafteh, 21(2), 48-58. magiran.com/p2027100
محسن روشن پژوه، رکسانا میر کاظمی، مهرداد احترامی، هومان نارنجی ها، حسین ملک افضلی، حمیدرضا صرامی، مجید رضا زاده، ابتسام داشی، ماریت قازاریان، پیمایش خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در استان لرستان. فصلنامه یافته، 1398؛ 21(2): 48-58. magiran.com/p2027100
Mohsen Roshan Pajouh, Roksana Mir Kazemi, Mehrdad Ehterami, Hooman Narenjiha, Hossein Malek Afzali, Hamid Reza Sarami, Majid Reza Zadeh, Ebtesam Dashi, Mariet Ghazarian, Household survey on prevalence of opioids and stimulants in Lorestan Province, Yafteh, 2019; 21(2): 48-58. magiran.com/p2027100
محسن روشن پژوه، رکسانا میر کاظمی، مهرداد احترامی، هومان نارنجی ها، حسین ملک افضلی، حمیدرضا صرامی، مجید رضا زاده، ابتسام داشی، ماریت قازاریان، "پیمایش خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در استان لرستان"، فصلنامه یافته 21، شماره 2 (1398): 48-58. magiran.com/p2027100
Mohsen Roshan Pajouh, Roksana Mir Kazemi, Mehrdad Ehterami, Hooman Narenjiha, Hossein Malek Afzali, Hamid Reza Sarami, Majid Reza Zadeh, Ebtesam Dashi, Mariet Ghazarian, "Household survey on prevalence of opioids and stimulants in Lorestan Province", Yafteh 21, no.2 (2019): 48-58. magiran.com/p2027100
محسن روشن پژوه، رکسانا میر کاظمی، مهرداد احترامی، هومان نارنجی ها، حسین ملک افضلی، حمیدرضا صرامی، مجید رضا زاده، ابتسام داشی، ماریت قازاریان، (1398). 'پیمایش خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در استان لرستان'، فصلنامه یافته، 21(2)، صص.48-58. magiran.com/p2027100
Mohsen Roshan Pajouh, Roksana Mir Kazemi, Mehrdad Ehterami, Hooman Narenjiha, Hossein Malek Afzali, Hamid Reza Sarami, Majid Reza Zadeh, Ebtesam Dashi, Mariet Ghazarian, (2019). 'Household survey on prevalence of opioids and stimulants in Lorestan Province', Yafteh, 21(2), pp.48-58. magiran.com/p2027100
محسن روشن پژوه؛ رکسانا میر کاظمی؛ مهرداد احترامی؛ هومان نارنجی ها؛ حسین ملک افضلی؛ حمیدرضا صرامی؛ مجید رضا زاده؛ ابتسام داشی؛ ماریت قازاریان. "پیمایش خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در استان لرستان". فصلنامه یافته، 21 ،2 ، 1398، 48-58. magiran.com/p2027100
Mohsen Roshan Pajouh; Roksana Mir Kazemi; Mehrdad Ehterami; Hooman Narenjiha; Hossein Malek Afzali; Hamid Reza Sarami; Majid Reza Zadeh; Ebtesam Dashi; Mariet Ghazarian. "Household survey on prevalence of opioids and stimulants in Lorestan Province", Yafteh, 21, 2, 2019, 48-58. magiran.com/p2027100
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال