ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی مراد زروردی کنگانی، (1398). بازتاب های تمدن غربی در جهان اسلام و مساله بازگشت به خویشتن، مجله تمدن اسلامی و دین پژوهی، 1(2)، 119-138. magiran.com/p2027214
Ali Morad Zarvardi Kangani, (2019). Reflections of Western Civilization in the Islamic World and the Issue of Returning to the Self, , 1(2), 119-138. magiran.com/p2027214
علی مراد زروردی کنگانی، بازتاب های تمدن غربی در جهان اسلام و مساله بازگشت به خویشتن. مجله تمدن اسلامی و دین پژوهی، 1398؛ 1(2): 119-138. magiran.com/p2027214
Ali Morad Zarvardi Kangani, Reflections of Western Civilization in the Islamic World and the Issue of Returning to the Self, , 2019; 1(2): 119-138. magiran.com/p2027214
علی مراد زروردی کنگانی، "بازتاب های تمدن غربی در جهان اسلام و مساله بازگشت به خویشتن"، مجله تمدن اسلامی و دین پژوهی 1، شماره 2 (1398): 119-138. magiran.com/p2027214
Ali Morad Zarvardi Kangani, "Reflections of Western Civilization in the Islamic World and the Issue of Returning to the Self", 1, no.2 (2019): 119-138. magiran.com/p2027214
علی مراد زروردی کنگانی، (1398). 'بازتاب های تمدن غربی در جهان اسلام و مساله بازگشت به خویشتن'، مجله تمدن اسلامی و دین پژوهی، 1(2)، صص.119-138. magiran.com/p2027214
Ali Morad Zarvardi Kangani, (2019). 'Reflections of Western Civilization in the Islamic World and the Issue of Returning to the Self', , 1(2), pp.119-138. magiran.com/p2027214
علی مراد زروردی کنگانی. "بازتاب های تمدن غربی در جهان اسلام و مساله بازگشت به خویشتن". مجله تمدن اسلامی و دین پژوهی، 1 ،2 ، 1398، 119-138. magiran.com/p2027214
Ali Morad Zarvardi Kangani. "Reflections of Western Civilization in the Islamic World and the Issue of Returning to the Self", , 1, 2, 2019, 119-138. magiran.com/p2027214
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال