ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد طحان، فاطمه خاکشور، الهه آهنگری، (1398). ارتباط آموزش فرهنگ ایمنی بیمار با ارتقای فرهنگ ایمنی و خودکارآمدی پرستاران، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 26(3)، 226-236. magiran.com/p2027277
Mohammad Tahan, Fateme Khakshoor, Elahe Ahangari, (2019). The relationship between teaching patient safety culture with promoting safety culture and self-efficacy of nurses, Birjand University of Medical Sciences, 26(3), 226-236. magiran.com/p2027277
محمد طحان، فاطمه خاکشور، الهه آهنگری، ارتباط آموزش فرهنگ ایمنی بیمار با ارتقای فرهنگ ایمنی و خودکارآمدی پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1398؛ 26(3): 226-236. magiran.com/p2027277
Mohammad Tahan, Fateme Khakshoor, Elahe Ahangari, The relationship between teaching patient safety culture with promoting safety culture and self-efficacy of nurses, Birjand University of Medical Sciences, 2019; 26(3): 226-236. magiran.com/p2027277
محمد طحان، فاطمه خاکشور، الهه آهنگری، "ارتباط آموزش فرهنگ ایمنی بیمار با ارتقای فرهنگ ایمنی و خودکارآمدی پرستاران"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 26، شماره 3 (1398): 226-236. magiran.com/p2027277
Mohammad Tahan, Fateme Khakshoor, Elahe Ahangari, "The relationship between teaching patient safety culture with promoting safety culture and self-efficacy of nurses", Birjand University of Medical Sciences 26, no.3 (2019): 226-236. magiran.com/p2027277
محمد طحان، فاطمه خاکشور، الهه آهنگری، (1398). 'ارتباط آموزش فرهنگ ایمنی بیمار با ارتقای فرهنگ ایمنی و خودکارآمدی پرستاران'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 26(3)، صص.226-236. magiran.com/p2027277
Mohammad Tahan, Fateme Khakshoor, Elahe Ahangari, (2019). 'The relationship between teaching patient safety culture with promoting safety culture and self-efficacy of nurses', Birjand University of Medical Sciences, 26(3), pp.226-236. magiran.com/p2027277
محمد طحان؛ فاطمه خاکشور؛ الهه آهنگری. "ارتباط آموزش فرهنگ ایمنی بیمار با ارتقای فرهنگ ایمنی و خودکارآمدی پرستاران". مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 26 ،3 ، 1398، 226-236. magiran.com/p2027277
Mohammad Tahan; Fateme Khakshoor; Elahe Ahangari. "The relationship between teaching patient safety culture with promoting safety culture and self-efficacy of nurses", Birjand University of Medical Sciences, 26, 3, 2019, 226-236. magiran.com/p2027277
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال