ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم نخعی، شهناز طبیعی، سید علیرضا سعادتجو، فاطمه سبزه کار، (1398). تاثیر مداخله آموزشی بر آمادگی پرستاران در حوادث و بلایا، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 26(3)، 237-248. magiran.com/p2027278
Maryam Nakhaei, Shahnaz Tabiee, Seyed Alireza Saadatjou, Fatemeh Sabzehkar, (2019). The effect of educational intervention on nurses' preparedness in emergencies and disasters, Birjand University of Medical Sciences, 26(3), 237-248. magiran.com/p2027278
مریم نخعی، شهناز طبیعی، سید علیرضا سعادتجو، فاطمه سبزه کار، تاثیر مداخله آموزشی بر آمادگی پرستاران در حوادث و بلایا. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1398؛ 26(3): 237-248. magiran.com/p2027278
Maryam Nakhaei, Shahnaz Tabiee, Seyed Alireza Saadatjou, Fatemeh Sabzehkar, The effect of educational intervention on nurses' preparedness in emergencies and disasters, Birjand University of Medical Sciences, 2019; 26(3): 237-248. magiran.com/p2027278
مریم نخعی، شهناز طبیعی، سید علیرضا سعادتجو، فاطمه سبزه کار، "تاثیر مداخله آموزشی بر آمادگی پرستاران در حوادث و بلایا"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 26، شماره 3 (1398): 237-248. magiran.com/p2027278
Maryam Nakhaei, Shahnaz Tabiee, Seyed Alireza Saadatjou, Fatemeh Sabzehkar, "The effect of educational intervention on nurses' preparedness in emergencies and disasters", Birjand University of Medical Sciences 26, no.3 (2019): 237-248. magiran.com/p2027278
مریم نخعی، شهناز طبیعی، سید علیرضا سعادتجو، فاطمه سبزه کار، (1398). 'تاثیر مداخله آموزشی بر آمادگی پرستاران در حوادث و بلایا'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 26(3)، صص.237-248. magiran.com/p2027278
Maryam Nakhaei, Shahnaz Tabiee, Seyed Alireza Saadatjou, Fatemeh Sabzehkar, (2019). 'The effect of educational intervention on nurses' preparedness in emergencies and disasters', Birjand University of Medical Sciences, 26(3), pp.237-248. magiran.com/p2027278
مریم نخعی؛ شهناز طبیعی؛ سید علیرضا سعادتجو؛ فاطمه سبزه کار. "تاثیر مداخله آموزشی بر آمادگی پرستاران در حوادث و بلایا". مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 26 ،3 ، 1398، 237-248. magiran.com/p2027278
Maryam Nakhaei; Shahnaz Tabiee; Seyed Alireza Saadatjou; Fatemeh Sabzehkar. "The effect of educational intervention on nurses' preparedness in emergencies and disasters", Birjand University of Medical Sciences, 26, 3, 2019, 237-248. magiran.com/p2027278
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال