ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلی علیزاده، غلامرضا شریف زاده، یاسمن آقاجانی، (1398). بررسی اپیدمیولوژی کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن در شهر بیرجند، طی سال های 96-1387، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 26(3)، 279-289. magiran.com/p2027282
Leili Alizadeh, Gholamreza Sharifzadeh, Yasaman Aghajani, (2019). Epidemiology of head and neck squamous cell carcinoma in birjand city, between 2008 and 2017, Birjand University of Medical Sciences, 26(3), 279-289. magiran.com/p2027282
لیلی علیزاده، غلامرضا شریف زاده، یاسمن آقاجانی، بررسی اپیدمیولوژی کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن در شهر بیرجند، طی سال های 96-1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1398؛ 26(3): 279-289. magiran.com/p2027282
Leili Alizadeh, Gholamreza Sharifzadeh, Yasaman Aghajani, Epidemiology of head and neck squamous cell carcinoma in birjand city, between 2008 and 2017, Birjand University of Medical Sciences, 2019; 26(3): 279-289. magiran.com/p2027282
لیلی علیزاده، غلامرضا شریف زاده، یاسمن آقاجانی، "بررسی اپیدمیولوژی کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن در شهر بیرجند، طی سال های 96-1387"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 26، شماره 3 (1398): 279-289. magiran.com/p2027282
Leili Alizadeh, Gholamreza Sharifzadeh, Yasaman Aghajani, "Epidemiology of head and neck squamous cell carcinoma in birjand city, between 2008 and 2017", Birjand University of Medical Sciences 26, no.3 (2019): 279-289. magiran.com/p2027282
لیلی علیزاده، غلامرضا شریف زاده، یاسمن آقاجانی، (1398). 'بررسی اپیدمیولوژی کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن در شهر بیرجند، طی سال های 96-1387'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 26(3)، صص.279-289. magiran.com/p2027282
Leili Alizadeh, Gholamreza Sharifzadeh, Yasaman Aghajani, (2019). 'Epidemiology of head and neck squamous cell carcinoma in birjand city, between 2008 and 2017', Birjand University of Medical Sciences, 26(3), pp.279-289. magiran.com/p2027282
لیلی علیزاده؛ غلامرضا شریف زاده؛ یاسمن آقاجانی. "بررسی اپیدمیولوژی کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن در شهر بیرجند، طی سال های 96-1387". مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 26 ،3 ، 1398، 279-289. magiran.com/p2027282
Leili Alizadeh; Gholamreza Sharifzadeh; Yasaman Aghajani. "Epidemiology of head and neck squamous cell carcinoma in birjand city, between 2008 and 2017", Birjand University of Medical Sciences, 26, 3, 2019, 279-289. magiran.com/p2027282
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال