ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین میرزایی مقدم، (1398). بررسی خواص فیزیکومکانیکی پاستیل فراسودمند غنی شده با روغن ماهی درون پوشانی شده در نانوژل کیتوزان-استئاریک اسید به روش امولسیون پیکرینگ، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(5)، 53-64. magiran.com/p2027312
Hossein Mirzaee Moghaddam, (2019). Investigation of PhysicoMechanical Properties of Functional Gummy Candy Fortified with Encapsulated Fish Oil in Chitosan-Stearic Acid Nanogel by Pickering Emulsion Method, Food Science and Technology, 16(5), 53-64. magiran.com/p2027312
حسین میرزایی مقدم، بررسی خواص فیزیکومکانیکی پاستیل فراسودمند غنی شده با روغن ماهی درون پوشانی شده در نانوژل کیتوزان-استئاریک اسید به روش امولسیون پیکرینگ. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(5): 53-64. magiran.com/p2027312
Hossein Mirzaee Moghaddam, Investigation of PhysicoMechanical Properties of Functional Gummy Candy Fortified with Encapsulated Fish Oil in Chitosan-Stearic Acid Nanogel by Pickering Emulsion Method, Food Science and Technology, 2019; 16(5): 53-64. magiran.com/p2027312
حسین میرزایی مقدم، "بررسی خواص فیزیکومکانیکی پاستیل فراسودمند غنی شده با روغن ماهی درون پوشانی شده در نانوژل کیتوزان-استئاریک اسید به روش امولسیون پیکرینگ"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 5 (1398): 53-64. magiran.com/p2027312
Hossein Mirzaee Moghaddam, "Investigation of PhysicoMechanical Properties of Functional Gummy Candy Fortified with Encapsulated Fish Oil in Chitosan-Stearic Acid Nanogel by Pickering Emulsion Method", Food Science and Technology 16, no.5 (2019): 53-64. magiran.com/p2027312
حسین میرزایی مقدم، (1398). 'بررسی خواص فیزیکومکانیکی پاستیل فراسودمند غنی شده با روغن ماهی درون پوشانی شده در نانوژل کیتوزان-استئاریک اسید به روش امولسیون پیکرینگ'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(5)، صص.53-64. magiran.com/p2027312
Hossein Mirzaee Moghaddam, (2019). 'Investigation of PhysicoMechanical Properties of Functional Gummy Candy Fortified with Encapsulated Fish Oil in Chitosan-Stearic Acid Nanogel by Pickering Emulsion Method', Food Science and Technology, 16(5), pp.53-64. magiran.com/p2027312
حسین میرزایی مقدم. "بررسی خواص فیزیکومکانیکی پاستیل فراسودمند غنی شده با روغن ماهی درون پوشانی شده در نانوژل کیتوزان-استئاریک اسید به روش امولسیون پیکرینگ". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،5 ، 1398، 53-64. magiran.com/p2027312
Hossein Mirzaee Moghaddam. "Investigation of PhysicoMechanical Properties of Functional Gummy Candy Fortified with Encapsulated Fish Oil in Chitosan-Stearic Acid Nanogel by Pickering Emulsion Method", Food Science and Technology, 16, 5, 2019, 53-64. magiran.com/p2027312
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال