ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اصغر فرهادی، سیدهادی پیغمبردوست، کاظم علیرضالو، (1398). اثر افزودن مقادیر مختلف آب بر ویژگی های رئولوژیکی، تکنولوژیکی و حسی نان بدون گلوتن بر پایه نشاسته ذرت غنی شده با آرد گندم سیاه، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(5)، 127-139. magiran.com/p2027318
Asghar Farhadi, Seyed Hadi Peighambardoust, Kazem Alirezalu, (2019). Effect of adding different levels of water on rheological, technological and sensory characteristics of corn starch gluten-free bread enriched with buckwheat flour, Food Science and Technology, 16(5), 127-139. magiran.com/p2027318
اصغر فرهادی، سیدهادی پیغمبردوست، کاظم علیرضالو، اثر افزودن مقادیر مختلف آب بر ویژگی های رئولوژیکی، تکنولوژیکی و حسی نان بدون گلوتن بر پایه نشاسته ذرت غنی شده با آرد گندم سیاه. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(5): 127-139. magiran.com/p2027318
Asghar Farhadi, Seyed Hadi Peighambardoust, Kazem Alirezalu, Effect of adding different levels of water on rheological, technological and sensory characteristics of corn starch gluten-free bread enriched with buckwheat flour, Food Science and Technology, 2019; 16(5): 127-139. magiran.com/p2027318
اصغر فرهادی، سیدهادی پیغمبردوست، کاظم علیرضالو، "اثر افزودن مقادیر مختلف آب بر ویژگی های رئولوژیکی، تکنولوژیکی و حسی نان بدون گلوتن بر پایه نشاسته ذرت غنی شده با آرد گندم سیاه"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 5 (1398): 127-139. magiran.com/p2027318
Asghar Farhadi, Seyed Hadi Peighambardoust, Kazem Alirezalu, "Effect of adding different levels of water on rheological, technological and sensory characteristics of corn starch gluten-free bread enriched with buckwheat flour", Food Science and Technology 16, no.5 (2019): 127-139. magiran.com/p2027318
اصغر فرهادی، سیدهادی پیغمبردوست، کاظم علیرضالو، (1398). 'اثر افزودن مقادیر مختلف آب بر ویژگی های رئولوژیکی، تکنولوژیکی و حسی نان بدون گلوتن بر پایه نشاسته ذرت غنی شده با آرد گندم سیاه'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(5)، صص.127-139. magiran.com/p2027318
Asghar Farhadi, Seyed Hadi Peighambardoust, Kazem Alirezalu, (2019). 'Effect of adding different levels of water on rheological, technological and sensory characteristics of corn starch gluten-free bread enriched with buckwheat flour', Food Science and Technology, 16(5), pp.127-139. magiran.com/p2027318
اصغر فرهادی؛ سیدهادی پیغمبردوست؛ کاظم علیرضالو. "اثر افزودن مقادیر مختلف آب بر ویژگی های رئولوژیکی، تکنولوژیکی و حسی نان بدون گلوتن بر پایه نشاسته ذرت غنی شده با آرد گندم سیاه". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،5 ، 1398، 127-139. magiran.com/p2027318
Asghar Farhadi; Seyed Hadi Peighambardoust; Kazem Alirezalu. "Effect of adding different levels of water on rheological, technological and sensory characteristics of corn starch gluten-free bread enriched with buckwheat flour", Food Science and Technology, 16, 5, 2019, 127-139. magiran.com/p2027318
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال