ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرویز ضیائیان فیروز آبادی، ایوب بدراق نژاد، رضا سارلی، محبوب بابایی، (1398). سنجش و شناسایی مناطق مستعد پخش سیلاب از منظر سازند های زمین شناسی در حوزه آبخیز بیرجند با استفاده از RS/GIS، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20(57)، 1-24. magiran.com/p2027479
Parviz Ziaiian Firouz Abadi, Ayoub Badragh Nejad, Reza Sarli, Mahboub Babaie, (2019). Measurement and identification of areas susceptible to flood spreading from the viewpoint of geological formations in Birjand watershed using RS / GIS, Scientific Journals Management System, 20(57), 1-24. magiran.com/p2027479
پرویز ضیائیان فیروز آبادی، ایوب بدراق نژاد، رضا سارلی، محبوب بابایی، سنجش و شناسایی مناطق مستعد پخش سیلاب از منظر سازند های زمین شناسی در حوزه آبخیز بیرجند با استفاده از RS/GIS. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1398؛ 20(57): 1-24. magiran.com/p2027479
Parviz Ziaiian Firouz Abadi, Ayoub Badragh Nejad, Reza Sarli, Mahboub Babaie, Measurement and identification of areas susceptible to flood spreading from the viewpoint of geological formations in Birjand watershed using RS / GIS, Scientific Journals Management System, 2019; 20(57): 1-24. magiran.com/p2027479
پرویز ضیائیان فیروز آبادی، ایوب بدراق نژاد، رضا سارلی، محبوب بابایی، "سنجش و شناسایی مناطق مستعد پخش سیلاب از منظر سازند های زمین شناسی در حوزه آبخیز بیرجند با استفاده از RS/GIS"، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 20، شماره 57 (1398): 1-24. magiran.com/p2027479
Parviz Ziaiian Firouz Abadi, Ayoub Badragh Nejad, Reza Sarli, Mahboub Babaie, "Measurement and identification of areas susceptible to flood spreading from the viewpoint of geological formations in Birjand watershed using RS / GIS", Scientific Journals Management System 20, no.57 (2019): 1-24. magiran.com/p2027479
پرویز ضیائیان فیروز آبادی، ایوب بدراق نژاد، رضا سارلی، محبوب بابایی، (1398). 'سنجش و شناسایی مناطق مستعد پخش سیلاب از منظر سازند های زمین شناسی در حوزه آبخیز بیرجند با استفاده از RS/GIS'، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20(57)، صص.1-24. magiran.com/p2027479
Parviz Ziaiian Firouz Abadi, Ayoub Badragh Nejad, Reza Sarli, Mahboub Babaie, (2019). 'Measurement and identification of areas susceptible to flood spreading from the viewpoint of geological formations in Birjand watershed using RS / GIS', Scientific Journals Management System, 20(57), pp.1-24. magiran.com/p2027479
پرویز ضیائیان فیروز آبادی؛ ایوب بدراق نژاد؛ رضا سارلی؛ محبوب بابایی. "سنجش و شناسایی مناطق مستعد پخش سیلاب از منظر سازند های زمین شناسی در حوزه آبخیز بیرجند با استفاده از RS/GIS". فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20 ،57 ، 1398، 1-24. magiran.com/p2027479
Parviz Ziaiian Firouz Abadi; Ayoub Badragh Nejad; Reza Sarli; Mahboub Babaie. "Measurement and identification of areas susceptible to flood spreading from the viewpoint of geological formations in Birjand watershed using RS / GIS", Scientific Journals Management System, 20, 57, 2019, 1-24. magiran.com/p2027479
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال