ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی رازجویان، صدرالدین متولی، غلام رضا جانباز قبادی، (1398). ساماندهی کاربری های اراضی ساحلی به منظور توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی : شهر سرخ رود)، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20(57)، 125-145. magiran.com/p2027492
Mehdi Razjouyan, Sadralddin Motavali, Gholamreza Janbaz Ghobadi, (2019). Organizing Coastal Land Use for Urban Tourism Development (Case Study: Sorkhrood), Scientific Journals Management System, 20(57), 125-145. magiran.com/p2027492
مهدی رازجویان، صدرالدین متولی، غلام رضا جانباز قبادی، ساماندهی کاربری های اراضی ساحلی به منظور توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی : شهر سرخ رود). فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1398؛ 20(57): 125-145. magiran.com/p2027492
Mehdi Razjouyan, Sadralddin Motavali, Gholamreza Janbaz Ghobadi, Organizing Coastal Land Use for Urban Tourism Development (Case Study: Sorkhrood), Scientific Journals Management System, 2019; 20(57): 125-145. magiran.com/p2027492
مهدی رازجویان، صدرالدین متولی، غلام رضا جانباز قبادی، "ساماندهی کاربری های اراضی ساحلی به منظور توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی : شهر سرخ رود)"، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 20، شماره 57 (1398): 125-145. magiran.com/p2027492
Mehdi Razjouyan, Sadralddin Motavali, Gholamreza Janbaz Ghobadi, "Organizing Coastal Land Use for Urban Tourism Development (Case Study: Sorkhrood)", Scientific Journals Management System 20, no.57 (2019): 125-145. magiran.com/p2027492
مهدی رازجویان، صدرالدین متولی، غلام رضا جانباز قبادی، (1398). 'ساماندهی کاربری های اراضی ساحلی به منظور توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی : شهر سرخ رود)'، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20(57)، صص.125-145. magiran.com/p2027492
Mehdi Razjouyan, Sadralddin Motavali, Gholamreza Janbaz Ghobadi, (2019). 'Organizing Coastal Land Use for Urban Tourism Development (Case Study: Sorkhrood)', Scientific Journals Management System, 20(57), pp.125-145. magiran.com/p2027492
مهدی رازجویان؛ صدرالدین متولی؛ غلام رضا جانباز قبادی. "ساماندهی کاربری های اراضی ساحلی به منظور توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی : شهر سرخ رود)". فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20 ،57 ، 1398، 125-145. magiran.com/p2027492
Mehdi Razjouyan; Sadralddin Motavali; Gholamreza Janbaz Ghobadi. "Organizing Coastal Land Use for Urban Tourism Development (Case Study: Sorkhrood)", Scientific Journals Management System, 20, 57, 2019, 125-145. magiran.com/p2027492
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال