ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهاب حسیبی، وحید شجاعی، (1398). تحلیل استراتژیک بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی مازندران با رویکرد 7 پی، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20(57)، 169-186. magiran.com/p2027494
Shahab Hasibi, Vahid Shojaei, (2019). Strategic Analysis of Sports Tourism Marketing Mix in Mazandaran with 7P's Approach, Scientific Journals Management System, 20(57), 169-186. magiran.com/p2027494
شهاب حسیبی، وحید شجاعی، تحلیل استراتژیک بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی مازندران با رویکرد 7 پی. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1398؛ 20(57): 169-186. magiran.com/p2027494
Shahab Hasibi, Vahid Shojaei, Strategic Analysis of Sports Tourism Marketing Mix in Mazandaran with 7P's Approach, Scientific Journals Management System, 2019; 20(57): 169-186. magiran.com/p2027494
شهاب حسیبی، وحید شجاعی، "تحلیل استراتژیک بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی مازندران با رویکرد 7 پی"، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 20، شماره 57 (1398): 169-186. magiran.com/p2027494
Shahab Hasibi, Vahid Shojaei, "Strategic Analysis of Sports Tourism Marketing Mix in Mazandaran with 7P's Approach", Scientific Journals Management System 20, no.57 (2019): 169-186. magiran.com/p2027494
شهاب حسیبی، وحید شجاعی، (1398). 'تحلیل استراتژیک بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی مازندران با رویکرد 7 پی'، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20(57)، صص.169-186. magiran.com/p2027494
Shahab Hasibi, Vahid Shojaei, (2019). 'Strategic Analysis of Sports Tourism Marketing Mix in Mazandaran with 7P's Approach', Scientific Journals Management System, 20(57), pp.169-186. magiran.com/p2027494
شهاب حسیبی؛ وحید شجاعی. "تحلیل استراتژیک بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی مازندران با رویکرد 7 پی". فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20 ،57 ، 1398، 169-186. magiran.com/p2027494
Shahab Hasibi; Vahid Shojaei. "Strategic Analysis of Sports Tourism Marketing Mix in Mazandaran with 7P's Approach", Scientific Journals Management System, 20, 57, 2019, 169-186. magiran.com/p2027494
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال