ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاها ربانی، ابوالفضل مشکینی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، مجتبی رفیعیان، (1398). تبیین مسائل حکمروایی شهری در سناریوهای آینده کلان شهر تهران مبتنی بر رویکرد تبدیل سناریوهای کیفی به کمی، فصلنامه شهر پایدار، 2(1)، 45-62. magiran.com/p2027503
Taha Rabbani, Abolfazl Meshkini , Abdolreza Roknoldin Eftekhari, Mojtaba Rafieian, (2019). Explaining Urban Governance Issues in Future Metropolitan Scenarios of Tehran Based on Qualitative Scenario Conversion Approach, Journal of Sustainable City, 2(1), 45-62. magiran.com/p2027503
طاها ربانی، ابوالفضل مشکینی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، مجتبی رفیعیان، تبیین مسائل حکمروایی شهری در سناریوهای آینده کلان شهر تهران مبتنی بر رویکرد تبدیل سناریوهای کیفی به کمی. فصلنامه شهر پایدار، 1398؛ 2(1): 45-62. magiran.com/p2027503
Taha Rabbani, Abolfazl Meshkini , Abdolreza Roknoldin Eftekhari, Mojtaba Rafieian, Explaining Urban Governance Issues in Future Metropolitan Scenarios of Tehran Based on Qualitative Scenario Conversion Approach, Journal of Sustainable City, 2019; 2(1): 45-62. magiran.com/p2027503
طاها ربانی، ابوالفضل مشکینی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، مجتبی رفیعیان، "تبیین مسائل حکمروایی شهری در سناریوهای آینده کلان شهر تهران مبتنی بر رویکرد تبدیل سناریوهای کیفی به کمی"، فصلنامه شهر پایدار 2، شماره 1 (1398): 45-62. magiran.com/p2027503
Taha Rabbani, Abolfazl Meshkini , Abdolreza Roknoldin Eftekhari, Mojtaba Rafieian, "Explaining Urban Governance Issues in Future Metropolitan Scenarios of Tehran Based on Qualitative Scenario Conversion Approach", Journal of Sustainable City 2, no.1 (2019): 45-62. magiran.com/p2027503
طاها ربانی، ابوالفضل مشکینی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، مجتبی رفیعیان، (1398). 'تبیین مسائل حکمروایی شهری در سناریوهای آینده کلان شهر تهران مبتنی بر رویکرد تبدیل سناریوهای کیفی به کمی'، فصلنامه شهر پایدار، 2(1)، صص.45-62. magiran.com/p2027503
Taha Rabbani, Abolfazl Meshkini , Abdolreza Roknoldin Eftekhari, Mojtaba Rafieian, (2019). 'Explaining Urban Governance Issues in Future Metropolitan Scenarios of Tehran Based on Qualitative Scenario Conversion Approach', Journal of Sustainable City, 2(1), pp.45-62. magiran.com/p2027503
طاها ربانی؛ ابوالفضل مشکینی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مجتبی رفیعیان. "تبیین مسائل حکمروایی شهری در سناریوهای آینده کلان شهر تهران مبتنی بر رویکرد تبدیل سناریوهای کیفی به کمی". فصلنامه شهر پایدار، 2 ،1 ، 1398، 45-62. magiran.com/p2027503
Taha Rabbani; Abolfazl Meshkini ; Abdolreza Roknoldin Eftekhari; Mojtaba Rafieian. "Explaining Urban Governance Issues in Future Metropolitan Scenarios of Tehran Based on Qualitative Scenario Conversion Approach", Journal of Sustainable City, 2, 1, 2019, 45-62. magiran.com/p2027503
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال