ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم احمدیان، مهشید شاهچرا، (1397). اثر مدیریت دارایی و بدهی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران، Journal of Money & Economy، 13(1)، 107-123. magiran.com/p2027520
Azam Ahmadyan, Mahshid Shahchera, (2019). Effect of Asset and Liability management on Liquidity risk of Iranian Banks, Journal of Money & Economy, 13(1), 107-123. magiran.com/p2027520
اعظم احمدیان، مهشید شاهچرا، اثر مدیریت دارایی و بدهی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران. Journal of Money & Economy، 1397؛ 13(1): 107-123. magiran.com/p2027520
Azam Ahmadyan, Mahshid Shahchera, Effect of Asset and Liability management on Liquidity risk of Iranian Banks, Journal of Money & Economy, 2019; 13(1): 107-123. magiran.com/p2027520
اعظم احمدیان، مهشید شاهچرا، "اثر مدیریت دارایی و بدهی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران"، Journal of Money & Economy 13، شماره 1 (1397): 107-123. magiran.com/p2027520
Azam Ahmadyan, Mahshid Shahchera, "Effect of Asset and Liability management on Liquidity risk of Iranian Banks", Journal of Money & Economy 13, no.1 (2019): 107-123. magiran.com/p2027520
اعظم احمدیان، مهشید شاهچرا، (1397). 'اثر مدیریت دارایی و بدهی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران'، Journal of Money & Economy، 13(1)، صص.107-123. magiran.com/p2027520
Azam Ahmadyan, Mahshid Shahchera, (2019). 'Effect of Asset and Liability management on Liquidity risk of Iranian Banks', Journal of Money & Economy, 13(1), pp.107-123. magiran.com/p2027520
اعظم احمدیان؛ مهشید شاهچرا. "اثر مدیریت دارایی و بدهی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران". Journal of Money & Economy، 13 ،1 ، 1397، 107-123. magiran.com/p2027520
Azam Ahmadyan; Mahshid Shahchera. "Effect of Asset and Liability management on Liquidity risk of Iranian Banks", Journal of Money & Economy, 13, 1, 2019, 107-123. magiran.com/p2027520
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال