ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید علی تاجر، پوریا سعادتی ، احمد حیدری، امیرمحمد فرخی، حسن سجادزاده، (1398). سنجش اجتماع پذیری محیط شهری از طریق تطبیق نقشه های شناختی و نقشه های پیکره بندی فضایی، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 12(27)، 99-109. magiran.com/p2027685
Saeid Alitajer, Ahmad Heidari, Amir Mohammad Farrokhi, Hassan Sajjadzadeh, Pooria Saadati , (2019). Evaluation of Sociability of Urban Environment Using “Cognitive Maps” and “Spatial Configuration Maps”, Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 12(27), 99-109. magiran.com/p2027685
سعید علی تاجر، پوریا سعادتی ، احمد حیدری، امیرمحمد فرخی، حسن سجادزاده، سنجش اجتماع پذیری محیط شهری از طریق تطبیق نقشه های شناختی و نقشه های پیکره بندی فضایی. نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 1398؛ 12(27): 99-109. magiran.com/p2027685
Saeid Alitajer, Ahmad Heidari, Amir Mohammad Farrokhi, Hassan Sajjadzadeh, Pooria Saadati , Evaluation of Sociability of Urban Environment Using “Cognitive Maps” and “Spatial Configuration Maps”, Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 2019; 12(27): 99-109. magiran.com/p2027685
سعید علی تاجر، پوریا سعادتی ، احمد حیدری، امیرمحمد فرخی، حسن سجادزاده، "سنجش اجتماع پذیری محیط شهری از طریق تطبیق نقشه های شناختی و نقشه های پیکره بندی فضایی"، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر 12، شماره 27 (1398): 99-109. magiran.com/p2027685
Saeid Alitajer, Ahmad Heidari, Amir Mohammad Farrokhi, Hassan Sajjadzadeh, Pooria Saadati , "Evaluation of Sociability of Urban Environment Using “Cognitive Maps” and “Spatial Configuration Maps”", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning 12, no.27 (2019): 99-109. magiran.com/p2027685
سعید علی تاجر، پوریا سعادتی ، احمد حیدری، امیرمحمد فرخی، حسن سجادزاده، (1398). 'سنجش اجتماع پذیری محیط شهری از طریق تطبیق نقشه های شناختی و نقشه های پیکره بندی فضایی'، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 12(27)، صص.99-109. magiran.com/p2027685
Saeid Alitajer, Ahmad Heidari, Amir Mohammad Farrokhi, Hassan Sajjadzadeh, Pooria Saadati , (2019). 'Evaluation of Sociability of Urban Environment Using “Cognitive Maps” and “Spatial Configuration Maps”', Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 12(27), pp.99-109. magiran.com/p2027685
سعید علی تاجر؛ پوریا سعادتی ؛ احمد حیدری؛ امیرمحمد فرخی؛ حسن سجادزاده. "سنجش اجتماع پذیری محیط شهری از طریق تطبیق نقشه های شناختی و نقشه های پیکره بندی فضایی". نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 12 ،27 ، 1398، 99-109. magiran.com/p2027685
Saeid Alitajer; Ahmad Heidari; Amir Mohammad Farrokhi; Hassan Sajjadzadeh; Pooria Saadati . "Evaluation of Sociability of Urban Environment Using “Cognitive Maps” and “Spatial Configuration Maps”", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 12, 27, 2019, 99-109. magiran.com/p2027685
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال