ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد چراغی، سمیه حاجی نیا، نصرت الله عباسی، (1398). تاثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی آهن و روی به صورت نانو و شیمیایی بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه دو رقم گندم نان، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 11(43)، 85-104. magiran.com/p2027695
Nosratollah Abbasi, (2019). Effect of micronutrients of iron and zinc in nano and chemical foliar on on physiological characteristics and grain yield of two bread wheat cultivars, Crop physiology journal, 11(43), 85-104. magiran.com/p2027695
جواد چراغی، سمیه حاجی نیا، نصرت الله عباسی، تاثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی آهن و روی به صورت نانو و شیمیایی بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه دو رقم گندم نان. نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 1398؛ 11(43): 85-104. magiran.com/p2027695
Nosratollah Abbasi, Effect of micronutrients of iron and zinc in nano and chemical foliar on on physiological characteristics and grain yield of two bread wheat cultivars, Crop physiology journal, 2019; 11(43): 85-104. magiran.com/p2027695
جواد چراغی، سمیه حاجی نیا، نصرت الله عباسی، "تاثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی آهن و روی به صورت نانو و شیمیایی بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه دو رقم گندم نان"، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی 11، شماره 43 (1398): 85-104. magiran.com/p2027695
Nosratollah Abbasi, "Effect of micronutrients of iron and zinc in nano and chemical foliar on on physiological characteristics and grain yield of two bread wheat cultivars", Crop physiology journal 11, no.43 (2019): 85-104. magiran.com/p2027695
جواد چراغی، سمیه حاجی نیا، نصرت الله عباسی، (1398). 'تاثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی آهن و روی به صورت نانو و شیمیایی بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه دو رقم گندم نان'، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 11(43)، صص.85-104. magiran.com/p2027695
Nosratollah Abbasi, (2019). 'Effect of micronutrients of iron and zinc in nano and chemical foliar on on physiological characteristics and grain yield of two bread wheat cultivars', Crop physiology journal, 11(43), pp.85-104. magiran.com/p2027695
جواد چراغی؛ سمیه حاجی نیا؛ نصرت الله عباسی. "تاثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی آهن و روی به صورت نانو و شیمیایی بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه دو رقم گندم نان". نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 11 ،43 ، 1398، 85-104. magiran.com/p2027695
Nosratollah Abbasi. "Effect of micronutrients of iron and zinc in nano and chemical foliar on on physiological characteristics and grain yield of two bread wheat cultivars", Crop physiology journal, 11, 43, 2019, 85-104. magiran.com/p2027695
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال