ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه داودی ، طاهره نجفی، عبدالله سعیدی، حمید پیروی، ناهید کیاروستا، (1398). طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی هوشمند برای مدیریت درمان افراد با نارسایی قلبی، نشریه طب جانباز، 11(44)، 125-131. magiran.com/p2027700
M. Davoudi Kongsofla, T. Najafi Ghezeljeh, A. Saeidi, H. Peyravi, N. Kiaroosta, (2019). Design and Evaluation of a Smartphone-Based Application to Manage the Treatment of People with Heart Failur, Iranian Journal of War and Public Health, 11(44), 125-131. magiran.com/p2027700
محبوبه داودی ، طاهره نجفی، عبدالله سعیدی، حمید پیروی، ناهید کیاروستا، طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی هوشمند برای مدیریت درمان افراد با نارسایی قلبی. نشریه طب جانباز، 1398؛ 11(44): 125-131. magiran.com/p2027700
M. Davoudi Kongsofla, T. Najafi Ghezeljeh, A. Saeidi, H. Peyravi, N. Kiaroosta, Design and Evaluation of a Smartphone-Based Application to Manage the Treatment of People with Heart Failur, Iranian Journal of War and Public Health, 2019; 11(44): 125-131. magiran.com/p2027700
محبوبه داودی ، طاهره نجفی، عبدالله سعیدی، حمید پیروی، ناهید کیاروستا، "طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی هوشمند برای مدیریت درمان افراد با نارسایی قلبی"، نشریه طب جانباز 11، شماره 44 (1398): 125-131. magiran.com/p2027700
M. Davoudi Kongsofla, T. Najafi Ghezeljeh, A. Saeidi, H. Peyravi, N. Kiaroosta, "Design and Evaluation of a Smartphone-Based Application to Manage the Treatment of People with Heart Failur", Iranian Journal of War and Public Health 11, no.44 (2019): 125-131. magiran.com/p2027700
محبوبه داودی ، طاهره نجفی، عبدالله سعیدی، حمید پیروی، ناهید کیاروستا، (1398). 'طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی هوشمند برای مدیریت درمان افراد با نارسایی قلبی'، نشریه طب جانباز، 11(44)، صص.125-131. magiran.com/p2027700
M. Davoudi Kongsofla, T. Najafi Ghezeljeh, A. Saeidi, H. Peyravi, N. Kiaroosta, (2019). 'Design and Evaluation of a Smartphone-Based Application to Manage the Treatment of People with Heart Failur', Iranian Journal of War and Public Health, 11(44), pp.125-131. magiran.com/p2027700
محبوبه داودی ؛ طاهره نجفی؛ عبدالله سعیدی؛ حمید پیروی؛ ناهید کیاروستا. "طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی هوشمند برای مدیریت درمان افراد با نارسایی قلبی". نشریه طب جانباز، 11 ،44 ، 1398، 125-131. magiran.com/p2027700
M. Davoudi Kongsofla; T. Najafi Ghezeljeh; A. Saeidi; H. Peyravi; N. Kiaroosta. "Design and Evaluation of a Smartphone-Based Application to Manage the Treatment of People with Heart Failur", Iranian Journal of War and Public Health, 11, 44, 2019, 125-131. magiran.com/p2027700
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال