ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی شهرکی، سیمین قادری، (1398). تاثیر ورود کودکان به بازار کار بر مخارج سلامت خانوار شهری ایران، مجله پژوهش و سلامت، 9(5)، 428-436. magiran.com/p2027715
Mahdi Shahraki, Simin Ghaderi, (2019). The impact of children’s entry to labor market on health expenditures of urban household, Journal of Research & Health, 9(5), 428-436. magiran.com/p2027715
مهدی شهرکی، سیمین قادری، تاثیر ورود کودکان به بازار کار بر مخارج سلامت خانوار شهری ایران. مجله پژوهش و سلامت، 1398؛ 9(5): 428-436. magiran.com/p2027715
Mahdi Shahraki, Simin Ghaderi, The impact of children’s entry to labor market on health expenditures of urban household, Journal of Research & Health, 2019; 9(5): 428-436. magiran.com/p2027715
مهدی شهرکی، سیمین قادری، "تاثیر ورود کودکان به بازار کار بر مخارج سلامت خانوار شهری ایران"، مجله پژوهش و سلامت 9، شماره 5 (1398): 428-436. magiran.com/p2027715
Mahdi Shahraki, Simin Ghaderi, "The impact of children’s entry to labor market on health expenditures of urban household", Journal of Research & Health 9, no.5 (2019): 428-436. magiran.com/p2027715
مهدی شهرکی، سیمین قادری، (1398). 'تاثیر ورود کودکان به بازار کار بر مخارج سلامت خانوار شهری ایران'، مجله پژوهش و سلامت، 9(5)، صص.428-436. magiran.com/p2027715
Mahdi Shahraki, Simin Ghaderi, (2019). 'The impact of children’s entry to labor market on health expenditures of urban household', Journal of Research & Health, 9(5), pp.428-436. magiran.com/p2027715
مهدی شهرکی؛ سیمین قادری. "تاثیر ورود کودکان به بازار کار بر مخارج سلامت خانوار شهری ایران". مجله پژوهش و سلامت، 9 ،5 ، 1398، 428-436. magiran.com/p2027715
Mahdi Shahraki; Simin Ghaderi. "The impact of children’s entry to labor market on health expenditures of urban household", Journal of Research & Health, 9, 5, 2019, 428-436. magiran.com/p2027715
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال