ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد صاحب الزمانی، مرضیه محمدی، فرهاد ادهمی ، (1398). تعیین و مقایسه میزان آگاهی، نگرش و علاقه دانشجویان دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی تهران نسبت به رشته تحصیلی خود در مقطع علوم پایه و هنگام فارغ التحصیلی، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 16(3)، 217-226. magiran.com/p2027757
MOHAMMAD SAHEBALZAMANI, Marzieh Mohammadi, Farhad Adhami , (2019). Determining and comparing the degree of awareness, interest and attitude of dentistry and pharmacy students of Tehran Medical universities toward their field of study in basic science and graduation time, Journal of Research in Dental Sciences, 16(3), 217-226. magiran.com/p2027757
محمد صاحب الزمانی، مرضیه محمدی، فرهاد ادهمی ، تعیین و مقایسه میزان آگاهی، نگرش و علاقه دانشجویان دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی تهران نسبت به رشته تحصیلی خود در مقطع علوم پایه و هنگام فارغ التحصیلی. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 1398؛ 16(3): 217-226. magiran.com/p2027757
MOHAMMAD SAHEBALZAMANI, Marzieh Mohammadi, Farhad Adhami , Determining and comparing the degree of awareness, interest and attitude of dentistry and pharmacy students of Tehran Medical universities toward their field of study in basic science and graduation time, Journal of Research in Dental Sciences, 2019; 16(3): 217-226. magiran.com/p2027757
محمد صاحب الزمانی، مرضیه محمدی، فرهاد ادهمی ، "تعیین و مقایسه میزان آگاهی، نگرش و علاقه دانشجویان دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی تهران نسبت به رشته تحصیلی خود در مقطع علوم پایه و هنگام فارغ التحصیلی"، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی 16، شماره 3 (1398): 217-226. magiran.com/p2027757
MOHAMMAD SAHEBALZAMANI, Marzieh Mohammadi, Farhad Adhami , "Determining and comparing the degree of awareness, interest and attitude of dentistry and pharmacy students of Tehran Medical universities toward their field of study in basic science and graduation time", Journal of Research in Dental Sciences 16, no.3 (2019): 217-226. magiran.com/p2027757
محمد صاحب الزمانی، مرضیه محمدی، فرهاد ادهمی ، (1398). 'تعیین و مقایسه میزان آگاهی، نگرش و علاقه دانشجویان دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی تهران نسبت به رشته تحصیلی خود در مقطع علوم پایه و هنگام فارغ التحصیلی'، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 16(3)، صص.217-226. magiran.com/p2027757
MOHAMMAD SAHEBALZAMANI, Marzieh Mohammadi, Farhad Adhami , (2019). 'Determining and comparing the degree of awareness, interest and attitude of dentistry and pharmacy students of Tehran Medical universities toward their field of study in basic science and graduation time', Journal of Research in Dental Sciences, 16(3), pp.217-226. magiran.com/p2027757
محمد صاحب الزمانی؛ مرضیه محمدی؛ فرهاد ادهمی . "تعیین و مقایسه میزان آگاهی، نگرش و علاقه دانشجویان دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی تهران نسبت به رشته تحصیلی خود در مقطع علوم پایه و هنگام فارغ التحصیلی". مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 16 ،3 ، 1398، 217-226. magiran.com/p2027757
MOHAMMAD SAHEBALZAMANI; Marzieh Mohammadi; Farhad Adhami . "Determining and comparing the degree of awareness, interest and attitude of dentistry and pharmacy students of Tehran Medical universities toward their field of study in basic science and graduation time", Journal of Research in Dental Sciences, 16, 3, 2019, 217-226. magiran.com/p2027757
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال