ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دنیا صدری، مریم جولهر، سولماز صالحیان، اشکان حاج مصطفی زاده، (1398). بررسی شایعترین الگوی مصرف و تظاهرات دهانی سو مصرف کنندگان مواد مخدر در شهر تهران در سال 1396، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 16(3)، 234-244. magiran.com/p2027759
DOINA SADRI, MARYAM JOLEAHR, Solmaz Salehyan, Ashkan Haj Mostafa Zadeh, (2019). A survey on the pattern of consumption and oral manifestations of a group of addicts in Tehran in 2017, Journal of Research in Dental Sciences, 16(3), 234-244. magiran.com/p2027759
دنیا صدری، مریم جولهر، سولماز صالحیان، اشکان حاج مصطفی زاده، بررسی شایعترین الگوی مصرف و تظاهرات دهانی سو مصرف کنندگان مواد مخدر در شهر تهران در سال 1396. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 1398؛ 16(3): 234-244. magiran.com/p2027759
DOINA SADRI, MARYAM JOLEAHR, Solmaz Salehyan, Ashkan Haj Mostafa Zadeh, A survey on the pattern of consumption and oral manifestations of a group of addicts in Tehran in 2017, Journal of Research in Dental Sciences, 2019; 16(3): 234-244. magiran.com/p2027759
دنیا صدری، مریم جولهر، سولماز صالحیان، اشکان حاج مصطفی زاده، "بررسی شایعترین الگوی مصرف و تظاهرات دهانی سو مصرف کنندگان مواد مخدر در شهر تهران در سال 1396"، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی 16، شماره 3 (1398): 234-244. magiran.com/p2027759
DOINA SADRI, MARYAM JOLEAHR, Solmaz Salehyan, Ashkan Haj Mostafa Zadeh, "A survey on the pattern of consumption and oral manifestations of a group of addicts in Tehran in 2017", Journal of Research in Dental Sciences 16, no.3 (2019): 234-244. magiran.com/p2027759
دنیا صدری، مریم جولهر، سولماز صالحیان، اشکان حاج مصطفی زاده، (1398). 'بررسی شایعترین الگوی مصرف و تظاهرات دهانی سو مصرف کنندگان مواد مخدر در شهر تهران در سال 1396'، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 16(3)، صص.234-244. magiran.com/p2027759
DOINA SADRI, MARYAM JOLEAHR, Solmaz Salehyan, Ashkan Haj Mostafa Zadeh, (2019). 'A survey on the pattern of consumption and oral manifestations of a group of addicts in Tehran in 2017', Journal of Research in Dental Sciences, 16(3), pp.234-244. magiran.com/p2027759
دنیا صدری؛ مریم جولهر؛ سولماز صالحیان؛ اشکان حاج مصطفی زاده. "بررسی شایعترین الگوی مصرف و تظاهرات دهانی سو مصرف کنندگان مواد مخدر در شهر تهران در سال 1396". مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 16 ،3 ، 1398، 234-244. magiran.com/p2027759
DOINA SADRI; MARYAM JOLEAHR; Solmaz Salehyan; Ashkan Haj Mostafa Zadeh. "A survey on the pattern of consumption and oral manifestations of a group of addicts in Tehran in 2017", Journal of Research in Dental Sciences, 16, 3, 2019, 234-244. magiran.com/p2027759
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال