ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد خضرلو، مریم اکبری ، هوشنگ جدیدی، بهزاد سینایی، (1398). اثربخشی آموزش خودکارآمدی درد بر بهبود عملکرد جسمی بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان امید ارومیه، مجله تصویر سلامت، 10(2)، 101-109. magiran.com/p2027975
Hamed Khezerlou, Maryam Akbari, Houshang Jadidi, Behzad Sinai, (2019). The Effectiveness of Pain Self-Efficacy Training on Improving the Physical Performance of Cancer Patients in Urmia Omid Hospital, Depiction of Health, 10(2), 101-109. magiran.com/p2027975
حامد خضرلو، مریم اکبری ، هوشنگ جدیدی، بهزاد سینایی، اثربخشی آموزش خودکارآمدی درد بر بهبود عملکرد جسمی بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان امید ارومیه. مجله تصویر سلامت، 1398؛ 10(2): 101-109. magiran.com/p2027975
Hamed Khezerlou, Maryam Akbari, Houshang Jadidi, Behzad Sinai, The Effectiveness of Pain Self-Efficacy Training on Improving the Physical Performance of Cancer Patients in Urmia Omid Hospital, Depiction of Health, 2019; 10(2): 101-109. magiran.com/p2027975
حامد خضرلو، مریم اکبری ، هوشنگ جدیدی، بهزاد سینایی، "اثربخشی آموزش خودکارآمدی درد بر بهبود عملکرد جسمی بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان امید ارومیه"، مجله تصویر سلامت 10، شماره 2 (1398): 101-109. magiran.com/p2027975
Hamed Khezerlou, Maryam Akbari, Houshang Jadidi, Behzad Sinai, "The Effectiveness of Pain Self-Efficacy Training on Improving the Physical Performance of Cancer Patients in Urmia Omid Hospital", Depiction of Health 10, no.2 (2019): 101-109. magiran.com/p2027975
حامد خضرلو، مریم اکبری ، هوشنگ جدیدی، بهزاد سینایی، (1398). 'اثربخشی آموزش خودکارآمدی درد بر بهبود عملکرد جسمی بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان امید ارومیه'، مجله تصویر سلامت، 10(2)، صص.101-109. magiran.com/p2027975
Hamed Khezerlou, Maryam Akbari, Houshang Jadidi, Behzad Sinai, (2019). 'The Effectiveness of Pain Self-Efficacy Training on Improving the Physical Performance of Cancer Patients in Urmia Omid Hospital', Depiction of Health, 10(2), pp.101-109. magiran.com/p2027975
حامد خضرلو؛ مریم اکبری ؛ هوشنگ جدیدی؛ بهزاد سینایی. "اثربخشی آموزش خودکارآمدی درد بر بهبود عملکرد جسمی بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان امید ارومیه". مجله تصویر سلامت، 10 ،2 ، 1398، 101-109. magiran.com/p2027975
Hamed Khezerlou; Maryam Akbari; Houshang Jadidi; Behzad Sinai. "The Effectiveness of Pain Self-Efficacy Training on Improving the Physical Performance of Cancer Patients in Urmia Omid Hospital", Depiction of Health, 10, 2, 2019, 101-109. magiran.com/p2027975
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال