ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی سلطان ، روژین قهرمانی، عباس اخوان، زهرا رجبی، (1398). شیوع آلودگی نمونه های طغیان غذایی به شیگلا، تعیین سروتایپینگ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در ایران، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 17(2)، 110-120. magiran.com/p2028009
Rozhin Ghahremani, Zahra Rajabi, Mohammad Mehdi Dallal, Abbas Akhavan, (2019). Frequency, Antimicrobial Resistance and Serotyping of Shigella-Contaminted Food Samples in Foodborne Disease Outbreaks in Iran, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 17(2), 110-120. magiran.com/p2028009
محمد مهدی سلطان ، روژین قهرمانی، عباس اخوان، زهرا رجبی، شیوع آلودگی نمونه های طغیان غذایی به شیگلا، تعیین سروتایپینگ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در ایران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 1398؛ 17(2): 110-120. magiran.com/p2028009
Rozhin Ghahremani, Zahra Rajabi, Mohammad Mehdi Dallal, Abbas Akhavan, Frequency, Antimicrobial Resistance and Serotyping of Shigella-Contaminted Food Samples in Foodborne Disease Outbreaks in Iran, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 2019; 17(2): 110-120. magiran.com/p2028009
محمد مهدی سلطان ، روژین قهرمانی، عباس اخوان، زهرا رجبی، "شیوع آلودگی نمونه های طغیان غذایی به شیگلا، تعیین سروتایپینگ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در ایران"، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 17، شماره 2 (1398): 110-120. magiran.com/p2028009
Rozhin Ghahremani, Zahra Rajabi, Mohammad Mehdi Dallal, Abbas Akhavan, "Frequency, Antimicrobial Resistance and Serotyping of Shigella-Contaminted Food Samples in Foodborne Disease Outbreaks in Iran", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 17, no.2 (2019): 110-120. magiran.com/p2028009
محمد مهدی سلطان ، روژین قهرمانی، عباس اخوان، زهرا رجبی، (1398). 'شیوع آلودگی نمونه های طغیان غذایی به شیگلا، تعیین سروتایپینگ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در ایران'، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 17(2)، صص.110-120. magiran.com/p2028009
Rozhin Ghahremani, Zahra Rajabi, Mohammad Mehdi Dallal, Abbas Akhavan, (2019). 'Frequency, Antimicrobial Resistance and Serotyping of Shigella-Contaminted Food Samples in Foodborne Disease Outbreaks in Iran', Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 17(2), pp.110-120. magiran.com/p2028009
محمد مهدی سلطان ؛ روژین قهرمانی؛ عباس اخوان؛ زهرا رجبی. "شیوع آلودگی نمونه های طغیان غذایی به شیگلا، تعیین سروتایپینگ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در ایران". مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 17 ،2 ، 1398، 110-120. magiran.com/p2028009
Rozhin Ghahremani; Zahra Rajabi; Mohammad Mehdi Dallal; Abbas Akhavan. "Frequency, Antimicrobial Resistance and Serotyping of Shigella-Contaminted Food Samples in Foodborne Disease Outbreaks in Iran", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 17, 2, 2019, 110-120. magiran.com/p2028009
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال