ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افضل اکبری، سیاوش طالع پسند، علی محمد رضایی، اسحق رحیمیان، (1398). تاثیر برنامه آموزش کنترل قلدری بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نوجوانان قلدر، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 17(2)، 183-196. magiran.com/p2028015
Siavosh Talepasand, Ali Mohammad Rezaei, Afzal Akbari, Eshagh Rahimian, (2019). The Effectiveness of Bullying Control Training Program on Health Promoting Behaviors in Bully Adolescents, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 17(2), 183-196. magiran.com/p2028015
افضل اکبری، سیاوش طالع پسند، علی محمد رضایی، اسحق رحیمیان، تاثیر برنامه آموزش کنترل قلدری بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نوجوانان قلدر. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 1398؛ 17(2): 183-196. magiran.com/p2028015
Siavosh Talepasand, Ali Mohammad Rezaei, Afzal Akbari, Eshagh Rahimian, The Effectiveness of Bullying Control Training Program on Health Promoting Behaviors in Bully Adolescents, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 2019; 17(2): 183-196. magiran.com/p2028015
افضل اکبری، سیاوش طالع پسند، علی محمد رضایی، اسحق رحیمیان، "تاثیر برنامه آموزش کنترل قلدری بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نوجوانان قلدر"، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 17، شماره 2 (1398): 183-196. magiran.com/p2028015
Siavosh Talepasand, Ali Mohammad Rezaei, Afzal Akbari, Eshagh Rahimian, "The Effectiveness of Bullying Control Training Program on Health Promoting Behaviors in Bully Adolescents", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 17, no.2 (2019): 183-196. magiran.com/p2028015
افضل اکبری، سیاوش طالع پسند، علی محمد رضایی، اسحق رحیمیان، (1398). 'تاثیر برنامه آموزش کنترل قلدری بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نوجوانان قلدر'، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 17(2)، صص.183-196. magiran.com/p2028015
Siavosh Talepasand, Ali Mohammad Rezaei, Afzal Akbari, Eshagh Rahimian, (2019). 'The Effectiveness of Bullying Control Training Program on Health Promoting Behaviors in Bully Adolescents', Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 17(2), pp.183-196. magiran.com/p2028015
افضل اکبری؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ اسحق رحیمیان. "تاثیر برنامه آموزش کنترل قلدری بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نوجوانان قلدر". مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 17 ،2 ، 1398، 183-196. magiran.com/p2028015
Siavosh Talepasand; Ali Mohammad Rezaei; Afzal Akbari; Eshagh Rahimian. "The Effectiveness of Bullying Control Training Program on Health Promoting Behaviors in Bully Adolescents", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 17, 2, 2019, 183-196. magiran.com/p2028015
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال