ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد صالحی، سیده زهرا حسینی ، هرمز نازک تبار، (1398). تاثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(33)، 211-230. magiran.com/p2028062
Mmohammad Salehi, S.Zahra Hoseini Dronkolaei , Hormoz Nazoktabar, (2019). The Impact of Family Performance and intelligence beliefs on creativity among students, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9(33), 211-230. magiran.com/p2028062
محمد صالحی، سیده زهرا حسینی ، هرمز نازک تبار، تاثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1398؛ 9(33): 211-230. magiran.com/p2028062
Mmohammad Salehi, S.Zahra Hoseini Dronkolaei , Hormoz Nazoktabar, The Impact of Family Performance and intelligence beliefs on creativity among students, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2019; 9(33): 211-230. magiran.com/p2028062
محمد صالحی، سیده زهرا حسینی ، هرمز نازک تبار، "تاثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان"، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 9، شماره 33 (1398): 211-230. magiran.com/p2028062
Mmohammad Salehi, S.Zahra Hoseini Dronkolaei , Hormoz Nazoktabar, "The Impact of Family Performance and intelligence beliefs on creativity among students", Journal of Innovation and Creativity in Human Science 9, no.33 (2019): 211-230. magiran.com/p2028062
محمد صالحی، سیده زهرا حسینی ، هرمز نازک تبار، (1398). 'تاثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان'، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(33)، صص.211-230. magiran.com/p2028062
Mmohammad Salehi, S.Zahra Hoseini Dronkolaei , Hormoz Nazoktabar, (2019). 'The Impact of Family Performance and intelligence beliefs on creativity among students', Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9(33), pp.211-230. magiran.com/p2028062
محمد صالحی؛ سیده زهرا حسینی ؛ هرمز نازک تبار. "تاثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان". فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9 ،33 ، 1398، 211-230. magiran.com/p2028062
Mmohammad Salehi; S.Zahra Hoseini Dronkolaei ; Hormoz Nazoktabar. "The Impact of Family Performance and intelligence beliefs on creativity among students", Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9, 33, 2019, 211-230. magiran.com/p2028062
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال