ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد به روزبه، حسین صبوری، حسین حسینی، علی نخزری، علی راحمی، محسن رضایی، (1398). مکان یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری در جمعیعت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(2)، 1-22. magiran.com/p2028089
Mohammad Javad Behrozbeh, Hossein Sabouri , Hossein Hossein, Ali Nakhzari, Ali Rahemi, Mohsen Rezaei, (2019). Mapping of QTLs Affecting Salinity Tolerance in Iranian Rice Population at Germination Stage, Journal of Agricultural Biotechnology, 11(2), 1-22. magiran.com/p2028089
محمد جواد به روزبه، حسین صبوری، حسین حسینی، علی نخزری، علی راحمی، محسن رضایی، مکان یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری در جمعیعت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 1398؛ 11(2): 1-22. magiran.com/p2028089
Mohammad Javad Behrozbeh, Hossein Sabouri , Hossein Hossein, Ali Nakhzari, Ali Rahemi, Mohsen Rezaei, Mapping of QTLs Affecting Salinity Tolerance in Iranian Rice Population at Germination Stage, Journal of Agricultural Biotechnology, 2019; 11(2): 1-22. magiran.com/p2028089
محمد جواد به روزبه، حسین صبوری، حسین حسینی، علی نخزری، علی راحمی، محسن رضایی، "مکان یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری در جمعیعت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی"، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 11، شماره 2 (1398): 1-22. magiran.com/p2028089
Mohammad Javad Behrozbeh, Hossein Sabouri , Hossein Hossein, Ali Nakhzari, Ali Rahemi, Mohsen Rezaei, "Mapping of QTLs Affecting Salinity Tolerance in Iranian Rice Population at Germination Stage", Journal of Agricultural Biotechnology 11, no.2 (2019): 1-22. magiran.com/p2028089
محمد جواد به روزبه، حسین صبوری، حسین حسینی، علی نخزری، علی راحمی، محسن رضایی، (1398). 'مکان یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری در جمعیعت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی'، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(2)، صص.1-22. magiran.com/p2028089
Mohammad Javad Behrozbeh, Hossein Sabouri , Hossein Hossein, Ali Nakhzari, Ali Rahemi, Mohsen Rezaei, (2019). 'Mapping of QTLs Affecting Salinity Tolerance in Iranian Rice Population at Germination Stage', Journal of Agricultural Biotechnology, 11(2), pp.1-22. magiran.com/p2028089
محمد جواد به روزبه؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی؛ علی نخزری؛ علی راحمی؛ محسن رضایی. "مکان یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری در جمعیعت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی". مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11 ،2 ، 1398، 1-22. magiran.com/p2028089
Mohammad Javad Behrozbeh; Hossein Sabouri ; Hossein Hossein; Ali Nakhzari; Ali Rahemi; Mohsen Rezaei. "Mapping of QTLs Affecting Salinity Tolerance in Iranian Rice Population at Germination Stage", Journal of Agricultural Biotechnology, 11, 2, 2019, 1-22. magiran.com/p2028089
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال