ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود نظری، احمد طاطار، هدایت الله روشن فکر، کی آرام کوه گیوی، (1398). تاثیر جایگزینی DL متیونین با L متیونین و سطوح مختلف پروتئین جیره بر بیان ژن میوستاتین در بلدرچین ژاپنی، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(2)، 23-36. magiran.com/p2028090
Kei Aram Koohgivi, Hedaiat Allah Rooshanfekr, Mahmood Nazari , Ahmad Tatar, (2019). Effect of DL- Methionine Replacement with L- Methionine and Different Dietary Protein Levels on Myostatin Gene Expression in Japanese Quails, Journal of Agricultural Biotechnology, 11(2), 23-36. magiran.com/p2028090
محمود نظری، احمد طاطار، هدایت الله روشن فکر، کی آرام کوه گیوی، تاثیر جایگزینی DL متیونین با L متیونین و سطوح مختلف پروتئین جیره بر بیان ژن میوستاتین در بلدرچین ژاپنی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 1398؛ 11(2): 23-36. magiran.com/p2028090
Kei Aram Koohgivi, Hedaiat Allah Rooshanfekr, Mahmood Nazari , Ahmad Tatar, Effect of DL- Methionine Replacement with L- Methionine and Different Dietary Protein Levels on Myostatin Gene Expression in Japanese Quails, Journal of Agricultural Biotechnology, 2019; 11(2): 23-36. magiran.com/p2028090
محمود نظری، احمد طاطار، هدایت الله روشن فکر، کی آرام کوه گیوی، "تاثیر جایگزینی DL متیونین با L متیونین و سطوح مختلف پروتئین جیره بر بیان ژن میوستاتین در بلدرچین ژاپنی"، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 11، شماره 2 (1398): 23-36. magiran.com/p2028090
Kei Aram Koohgivi, Hedaiat Allah Rooshanfekr, Mahmood Nazari , Ahmad Tatar, "Effect of DL- Methionine Replacement with L- Methionine and Different Dietary Protein Levels on Myostatin Gene Expression in Japanese Quails", Journal of Agricultural Biotechnology 11, no.2 (2019): 23-36. magiran.com/p2028090
محمود نظری، احمد طاطار، هدایت الله روشن فکر، کی آرام کوه گیوی، (1398). 'تاثیر جایگزینی DL متیونین با L متیونین و سطوح مختلف پروتئین جیره بر بیان ژن میوستاتین در بلدرچین ژاپنی'، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(2)، صص.23-36. magiran.com/p2028090
Kei Aram Koohgivi, Hedaiat Allah Rooshanfekr, Mahmood Nazari , Ahmad Tatar, (2019). 'Effect of DL- Methionine Replacement with L- Methionine and Different Dietary Protein Levels on Myostatin Gene Expression in Japanese Quails', Journal of Agricultural Biotechnology, 11(2), pp.23-36. magiran.com/p2028090
محمود نظری؛ احمد طاطار؛ هدایت الله روشن فکر؛ کی آرام کوه گیوی. "تاثیر جایگزینی DL متیونین با L متیونین و سطوح مختلف پروتئین جیره بر بیان ژن میوستاتین در بلدرچین ژاپنی". مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11 ،2 ، 1398، 23-36. magiran.com/p2028090
Kei Aram Koohgivi; Hedaiat Allah Rooshanfekr; Mahmood Nazari ; Ahmad Tatar. "Effect of DL- Methionine Replacement with L- Methionine and Different Dietary Protein Levels on Myostatin Gene Expression in Japanese Quails", Journal of Agricultural Biotechnology, 11, 2, 2019, 23-36. magiran.com/p2028090
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال