ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل قاسمی ، زینب پاپی، علی رضا شافعی نیا، خلیل عالمی، بیژن خلیلی مقدم، (1398). جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده نفت خام از خاک برخی نواحی نفتی خوزستان، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(2)، 37-56. magiran.com/p2028091
Zeinab Papi, Alireza Shafeenia, Khalil Alami, Esmaeel Ghasemi , Bijan Khalili, (2019). Isolation and identification of crude oil-degrading bacteria from soil of some Khuzestan oil-rich regions, Journal of Agricultural Biotechnology, 11(2), 37-56. magiran.com/p2028091
اسماعیل قاسمی ، زینب پاپی، علی رضا شافعی نیا، خلیل عالمی، بیژن خلیلی مقدم، جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده نفت خام از خاک برخی نواحی نفتی خوزستان. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 1398؛ 11(2): 37-56. magiran.com/p2028091
Zeinab Papi, Alireza Shafeenia, Khalil Alami, Esmaeel Ghasemi , Bijan Khalili, Isolation and identification of crude oil-degrading bacteria from soil of some Khuzestan oil-rich regions, Journal of Agricultural Biotechnology, 2019; 11(2): 37-56. magiran.com/p2028091
اسماعیل قاسمی ، زینب پاپی، علی رضا شافعی نیا، خلیل عالمی، بیژن خلیلی مقدم، "جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده نفت خام از خاک برخی نواحی نفتی خوزستان"، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 11، شماره 2 (1398): 37-56. magiran.com/p2028091
Zeinab Papi, Alireza Shafeenia, Khalil Alami, Esmaeel Ghasemi , Bijan Khalili, "Isolation and identification of crude oil-degrading bacteria from soil of some Khuzestan oil-rich regions", Journal of Agricultural Biotechnology 11, no.2 (2019): 37-56. magiran.com/p2028091
اسماعیل قاسمی ، زینب پاپی، علی رضا شافعی نیا، خلیل عالمی، بیژن خلیلی مقدم، (1398). 'جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده نفت خام از خاک برخی نواحی نفتی خوزستان'، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(2)، صص.37-56. magiran.com/p2028091
Zeinab Papi, Alireza Shafeenia, Khalil Alami, Esmaeel Ghasemi , Bijan Khalili, (2019). 'Isolation and identification of crude oil-degrading bacteria from soil of some Khuzestan oil-rich regions', Journal of Agricultural Biotechnology, 11(2), pp.37-56. magiran.com/p2028091
اسماعیل قاسمی ؛ زینب پاپی؛ علی رضا شافعی نیا؛ خلیل عالمی؛ بیژن خلیلی مقدم. "جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده نفت خام از خاک برخی نواحی نفتی خوزستان". مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11 ،2 ، 1398، 37-56. magiran.com/p2028091
Zeinab Papi; Alireza Shafeenia; Khalil Alami; Esmaeel Ghasemi ; Bijan Khalili. "Isolation and identification of crude oil-degrading bacteria from soil of some Khuzestan oil-rich regions", Journal of Agricultural Biotechnology, 11, 2, 2019, 37-56. magiran.com/p2028091
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال