ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین شهابی، مجتبی طهمورث پور، علی کاظمی پور، (1398). بازسازی، آنالیز و مقایسه توپولوژی شبکه های ژنی مبتنی برداده های RNA-Seq دخیل در صفات چند فاکتوره تولید مثلی و باروری، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(2)، 57-78. magiran.com/p2028092
Amin Shahabi, Mojtaba Tahmoorespour , Ali Kazemipour, (2019). Reconstruction, analysis and comparison of gene networks topology based on RNA-Seq data involved in reproductive and fertility complex traits., Journal of Agricultural Biotechnology, 11(2), 57-78. magiran.com/p2028092
امین شهابی، مجتبی طهمورث پور، علی کاظمی پور، بازسازی، آنالیز و مقایسه توپولوژی شبکه های ژنی مبتنی برداده های RNA-Seq دخیل در صفات چند فاکتوره تولید مثلی و باروری. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 1398؛ 11(2): 57-78. magiran.com/p2028092
Amin Shahabi, Mojtaba Tahmoorespour , Ali Kazemipour, Reconstruction, analysis and comparison of gene networks topology based on RNA-Seq data involved in reproductive and fertility complex traits., Journal of Agricultural Biotechnology, 2019; 11(2): 57-78. magiran.com/p2028092
امین شهابی، مجتبی طهمورث پور، علی کاظمی پور، "بازسازی، آنالیز و مقایسه توپولوژی شبکه های ژنی مبتنی برداده های RNA-Seq دخیل در صفات چند فاکتوره تولید مثلی و باروری"، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 11، شماره 2 (1398): 57-78. magiran.com/p2028092
Amin Shahabi, Mojtaba Tahmoorespour , Ali Kazemipour, "Reconstruction, analysis and comparison of gene networks topology based on RNA-Seq data involved in reproductive and fertility complex traits.", Journal of Agricultural Biotechnology 11, no.2 (2019): 57-78. magiran.com/p2028092
امین شهابی، مجتبی طهمورث پور، علی کاظمی پور، (1398). 'بازسازی، آنالیز و مقایسه توپولوژی شبکه های ژنی مبتنی برداده های RNA-Seq دخیل در صفات چند فاکتوره تولید مثلی و باروری'، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(2)، صص.57-78. magiran.com/p2028092
Amin Shahabi, Mojtaba Tahmoorespour , Ali Kazemipour, (2019). 'Reconstruction, analysis and comparison of gene networks topology based on RNA-Seq data involved in reproductive and fertility complex traits.', Journal of Agricultural Biotechnology, 11(2), pp.57-78. magiran.com/p2028092
امین شهابی؛ مجتبی طهمورث پور؛ علی کاظمی پور. "بازسازی، آنالیز و مقایسه توپولوژی شبکه های ژنی مبتنی برداده های RNA-Seq دخیل در صفات چند فاکتوره تولید مثلی و باروری". مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11 ،2 ، 1398، 57-78. magiran.com/p2028092
Amin Shahabi; Mojtaba Tahmoorespour ; Ali Kazemipour. "Reconstruction, analysis and comparison of gene networks topology based on RNA-Seq data involved in reproductive and fertility complex traits.", Journal of Agricultural Biotechnology, 11, 2, 2019, 57-78. magiran.com/p2028092
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال