ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی کردرستمی، مهدی رحیمی، علی سراجی، رضا آزادی، صنم صفائی، (1398). بررسی کارآیی نشانگرهای مولکولی در ارزیابی تنوع ژنتیکی کلون های مختلف چای ایران، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(2)، 79-100. magiran.com/p2028093
Mojtaba Kordrostami , Mehdi Rahimi, Sanam Safaee, Ali Seraji, Reza Azadi, (2019). Investigation the efficiency of molecular markers to assess genetic diversity of Iranian tea clones, Journal of Agricultural Biotechnology, 11(2), 79-100. magiran.com/p2028093
مجتبی کردرستمی، مهدی رحیمی، علی سراجی، رضا آزادی، صنم صفائی، بررسی کارآیی نشانگرهای مولکولی در ارزیابی تنوع ژنتیکی کلون های مختلف چای ایران. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 1398؛ 11(2): 79-100. magiran.com/p2028093
Mojtaba Kordrostami , Mehdi Rahimi, Sanam Safaee, Ali Seraji, Reza Azadi, Investigation the efficiency of molecular markers to assess genetic diversity of Iranian tea clones, Journal of Agricultural Biotechnology, 2019; 11(2): 79-100. magiran.com/p2028093
مجتبی کردرستمی، مهدی رحیمی، علی سراجی، رضا آزادی، صنم صفائی، "بررسی کارآیی نشانگرهای مولکولی در ارزیابی تنوع ژنتیکی کلون های مختلف چای ایران"، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 11، شماره 2 (1398): 79-100. magiran.com/p2028093
Mojtaba Kordrostami , Mehdi Rahimi, Sanam Safaee, Ali Seraji, Reza Azadi, "Investigation the efficiency of molecular markers to assess genetic diversity of Iranian tea clones", Journal of Agricultural Biotechnology 11, no.2 (2019): 79-100. magiran.com/p2028093
مجتبی کردرستمی، مهدی رحیمی، علی سراجی، رضا آزادی، صنم صفائی، (1398). 'بررسی کارآیی نشانگرهای مولکولی در ارزیابی تنوع ژنتیکی کلون های مختلف چای ایران'، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(2)، صص.79-100. magiran.com/p2028093
Mojtaba Kordrostami , Mehdi Rahimi, Sanam Safaee, Ali Seraji, Reza Azadi, (2019). 'Investigation the efficiency of molecular markers to assess genetic diversity of Iranian tea clones', Journal of Agricultural Biotechnology, 11(2), pp.79-100. magiran.com/p2028093
مجتبی کردرستمی؛ مهدی رحیمی؛ علی سراجی؛ رضا آزادی؛ صنم صفائی. "بررسی کارآیی نشانگرهای مولکولی در ارزیابی تنوع ژنتیکی کلون های مختلف چای ایران". مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11 ،2 ، 1398، 79-100. magiran.com/p2028093
Mojtaba Kordrostami ; Mehdi Rahimi; Sanam Safaee; Ali Seraji; Reza Azadi. "Investigation the efficiency of molecular markers to assess genetic diversity of Iranian tea clones", Journal of Agricultural Biotechnology, 11, 2, 2019, 79-100. magiran.com/p2028093
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال