ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم امینی زاده، قاسم محمدی نژاد، بابک ناخدا، (1398). تجزیه ارتباطی صفات مهم زراعی ژرم پلاسم ارزن دم روباهی با استفاده از نشانگر AFLP، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(2)، 173-190. magiran.com/p2028097
Akram Aminizadeh, Ghasem Mohammadineghad, Babak Nakhoda , (2019). Association Analysis of Agronomic Traits of Foxtail Millet Germplasm using AFLP Marker, Journal of Agricultural Biotechnology, 11(2), 173-190. magiran.com/p2028097
اکرم امینی زاده، قاسم محمدی نژاد، بابک ناخدا، تجزیه ارتباطی صفات مهم زراعی ژرم پلاسم ارزن دم روباهی با استفاده از نشانگر AFLP. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 1398؛ 11(2): 173-190. magiran.com/p2028097
Akram Aminizadeh, Ghasem Mohammadineghad, Babak Nakhoda , Association Analysis of Agronomic Traits of Foxtail Millet Germplasm using AFLP Marker, Journal of Agricultural Biotechnology, 2019; 11(2): 173-190. magiran.com/p2028097
اکرم امینی زاده، قاسم محمدی نژاد، بابک ناخدا، "تجزیه ارتباطی صفات مهم زراعی ژرم پلاسم ارزن دم روباهی با استفاده از نشانگر AFLP"، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 11، شماره 2 (1398): 173-190. magiran.com/p2028097
Akram Aminizadeh, Ghasem Mohammadineghad, Babak Nakhoda , "Association Analysis of Agronomic Traits of Foxtail Millet Germplasm using AFLP Marker", Journal of Agricultural Biotechnology 11, no.2 (2019): 173-190. magiran.com/p2028097
اکرم امینی زاده، قاسم محمدی نژاد، بابک ناخدا، (1398). 'تجزیه ارتباطی صفات مهم زراعی ژرم پلاسم ارزن دم روباهی با استفاده از نشانگر AFLP'، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(2)، صص.173-190. magiran.com/p2028097
Akram Aminizadeh, Ghasem Mohammadineghad, Babak Nakhoda , (2019). 'Association Analysis of Agronomic Traits of Foxtail Millet Germplasm using AFLP Marker', Journal of Agricultural Biotechnology, 11(2), pp.173-190. magiran.com/p2028097
اکرم امینی زاده؛ قاسم محمدی نژاد؛ بابک ناخدا. "تجزیه ارتباطی صفات مهم زراعی ژرم پلاسم ارزن دم روباهی با استفاده از نشانگر AFLP". مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11 ،2 ، 1398، 173-190. magiran.com/p2028097
Akram Aminizadeh; Ghasem Mohammadineghad; Babak Nakhoda . "Association Analysis of Agronomic Traits of Foxtail Millet Germplasm using AFLP Marker", Journal of Agricultural Biotechnology, 11, 2, 2019, 173-190. magiran.com/p2028097
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال