ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد بگیان، جهانگیر کرمی، خدامراد مومنی، عادله الهی، (1398). نقش تجربه ی ترومای دوران کودکی، واکنش پذیری شناختی و درد ذهنی در اقدام کنندگان به خودکشی و افراد بهنجار، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 14(53)، 77-89. magiran.com/p2028162
Mohamadjavad Bagian, Jahanghir Karami , Khodamorad Momeni, Adele Elahi, (2019). The investigation of the Role of Childhood Trauma Experience, Cognitive Reactivity, and Mental Pain in Suicide attempted and Normal individuals, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 14(53), 77-89. magiran.com/p2028162
محمد جواد بگیان، جهانگیر کرمی، خدامراد مومنی، عادله الهی، نقش تجربه ی ترومای دوران کودکی، واکنش پذیری شناختی و درد ذهنی در اقدام کنندگان به خودکشی و افراد بهنجار. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 1398؛ 14(53): 77-89. magiran.com/p2028162
Mohamadjavad Bagian, Jahanghir Karami , Khodamorad Momeni, Adele Elahi, The investigation of the Role of Childhood Trauma Experience, Cognitive Reactivity, and Mental Pain in Suicide attempted and Normal individuals, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 2019; 14(53): 77-89. magiran.com/p2028162
محمد جواد بگیان، جهانگیر کرمی، خدامراد مومنی، عادله الهی، "نقش تجربه ی ترومای دوران کودکی، واکنش پذیری شناختی و درد ذهنی در اقدام کنندگان به خودکشی و افراد بهنجار"، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 14، شماره 53 (1398): 77-89. magiran.com/p2028162
Mohamadjavad Bagian, Jahanghir Karami , Khodamorad Momeni, Adele Elahi, "The investigation of the Role of Childhood Trauma Experience, Cognitive Reactivity, and Mental Pain in Suicide attempted and Normal individuals", Thought and Behavior in Clinical Psychology 14, no.53 (2019): 77-89. magiran.com/p2028162
محمد جواد بگیان، جهانگیر کرمی، خدامراد مومنی، عادله الهی، (1398). 'نقش تجربه ی ترومای دوران کودکی، واکنش پذیری شناختی و درد ذهنی در اقدام کنندگان به خودکشی و افراد بهنجار'، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 14(53)، صص.77-89. magiran.com/p2028162
Mohamadjavad Bagian, Jahanghir Karami , Khodamorad Momeni, Adele Elahi, (2019). 'The investigation of the Role of Childhood Trauma Experience, Cognitive Reactivity, and Mental Pain in Suicide attempted and Normal individuals', Thought and Behavior in Clinical Psychology, 14(53), pp.77-89. magiran.com/p2028162
محمد جواد بگیان؛ جهانگیر کرمی؛ خدامراد مومنی؛ عادله الهی. "نقش تجربه ی ترومای دوران کودکی، واکنش پذیری شناختی و درد ذهنی در اقدام کنندگان به خودکشی و افراد بهنجار". فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 14 ،53 ، 1398، 77-89. magiran.com/p2028162
Mohamadjavad Bagian; Jahanghir Karami ; Khodamorad Momeni; Adele Elahi. "The investigation of the Role of Childhood Trauma Experience, Cognitive Reactivity, and Mental Pain in Suicide attempted and Normal individuals", Thought and Behavior in Clinical Psychology, 14, 53, 2019, 77-89. magiran.com/p2028162
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال