ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید رضا حسنی، احمد جعفرنژاد، حسین صفری، محمدرضا مهرگان، (1398). طراحی مدل زنجیره تامین پایدار با تاکید بر عوامل رفتاری برای مواد غذایی استان کرمانشاه، فصلنامه مدیریت صنعتی، 14(48)، 61-73. magiran.com/p2028186
Seyed Reza Hasani , Hosein Safari, Mohammad Reza Mehregan, Ahmad Jafarnejad, (2019). Designing a sustainable supply chain model with an emphasis on behavioral factors for food products in Kermanshah, Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 14(48), 61-73. magiran.com/p2028186
سید رضا حسنی، احمد جعفرنژاد، حسین صفری، محمدرضا مهرگان، طراحی مدل زنجیره تامین پایدار با تاکید بر عوامل رفتاری برای مواد غذایی استان کرمانشاه. فصلنامه مدیریت صنعتی، 1398؛ 14(48): 61-73. magiran.com/p2028186
Seyed Reza Hasani , Hosein Safari, Mohammad Reza Mehregan, Ahmad Jafarnejad, Designing a sustainable supply chain model with an emphasis on behavioral factors for food products in Kermanshah, Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 2019; 14(48): 61-73. magiran.com/p2028186
سید رضا حسنی، احمد جعفرنژاد، حسین صفری، محمدرضا مهرگان، "طراحی مدل زنجیره تامین پایدار با تاکید بر عوامل رفتاری برای مواد غذایی استان کرمانشاه"، فصلنامه مدیریت صنعتی 14، شماره 48 (1398): 61-73. magiran.com/p2028186
Seyed Reza Hasani , Hosein Safari, Mohammad Reza Mehregan, Ahmad Jafarnejad, "Designing a sustainable supply chain model with an emphasis on behavioral factors for food products in Kermanshah", Journal of Industrial Management Faculty of Humaities 14, no.48 (2019): 61-73. magiran.com/p2028186
سید رضا حسنی، احمد جعفرنژاد، حسین صفری، محمدرضا مهرگان، (1398). 'طراحی مدل زنجیره تامین پایدار با تاکید بر عوامل رفتاری برای مواد غذایی استان کرمانشاه'، فصلنامه مدیریت صنعتی، 14(48)، صص.61-73. magiran.com/p2028186
Seyed Reza Hasani , Hosein Safari, Mohammad Reza Mehregan, Ahmad Jafarnejad, (2019). 'Designing a sustainable supply chain model with an emphasis on behavioral factors for food products in Kermanshah', Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 14(48), pp.61-73. magiran.com/p2028186
سید رضا حسنی؛ احمد جعفرنژاد؛ حسین صفری؛ محمدرضا مهرگان. "طراحی مدل زنجیره تامین پایدار با تاکید بر عوامل رفتاری برای مواد غذایی استان کرمانشاه". فصلنامه مدیریت صنعتی، 14 ،48 ، 1398، 61-73. magiran.com/p2028186
Seyed Reza Hasani ; Hosein Safari; Mohammad Reza Mehregan; Ahmad Jafarnejad. "Designing a sustainable supply chain model with an emphasis on behavioral factors for food products in Kermanshah", Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 14, 48, 2019, 61-73. magiran.com/p2028186
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال