ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ستار رضایی، شاهین سلطانی، مسلم صوفی، الهه سپهریان، مهنوش کهریزی، مریم سادات پورالماسی، زهرا آزادی، بهزاد کرمی، علی کاظمی، (1398). رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستانی بعد از اجرای طرح تحول سلامت در ایران: مطالعه موردی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(1)، 50-61. magiran.com/p2028256
Sattar Rezaye, (2019). Patients’ satisfaction with hospital services after the implementation of health sector evolution plan in Iran: a case study of educational hospitals affiliated to Kermanshah University of Medical Sciences, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(1), 50-61. magiran.com/p2028256
ستار رضایی، شاهین سلطانی، مسلم صوفی، الهه سپهریان، مهنوش کهریزی، مریم سادات پورالماسی، زهرا آزادی، بهزاد کرمی، علی کاظمی، رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستانی بعد از اجرای طرح تحول سلامت در ایران: مطالعه موردی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1398؛ 7(1): 50-61. magiran.com/p2028256
Sattar Rezaye, Patients’ satisfaction with hospital services after the implementation of health sector evolution plan in Iran: a case study of educational hospitals affiliated to Kermanshah University of Medical Sciences, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2019; 7(1): 50-61. magiran.com/p2028256
ستار رضایی، شاهین سلطانی، مسلم صوفی، الهه سپهریان، مهنوش کهریزی، مریم سادات پورالماسی، زهرا آزادی، بهزاد کرمی، علی کاظمی، "رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستانی بعد از اجرای طرح تحول سلامت در ایران: مطالعه موردی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 7، شماره 1 (1398): 50-61. magiran.com/p2028256
Sattar Rezaye, "Patients’ satisfaction with hospital services after the implementation of health sector evolution plan in Iran: a case study of educational hospitals affiliated to Kermanshah University of Medical Sciences", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 7, no.1 (2019): 50-61. magiran.com/p2028256
ستار رضایی، شاهین سلطانی، مسلم صوفی، الهه سپهریان، مهنوش کهریزی، مریم سادات پورالماسی، زهرا آزادی، بهزاد کرمی، علی کاظمی، (1398). 'رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستانی بعد از اجرای طرح تحول سلامت در ایران: مطالعه موردی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(1)، صص.50-61. magiran.com/p2028256
Sattar Rezaye, (2019). 'Patients’ satisfaction with hospital services after the implementation of health sector evolution plan in Iran: a case study of educational hospitals affiliated to Kermanshah University of Medical Sciences', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(1), pp.50-61. magiran.com/p2028256
ستار رضایی؛ شاهین سلطانی؛ مسلم صوفی؛ الهه سپهریان؛ مهنوش کهریزی؛ مریم سادات پورالماسی؛ زهرا آزادی؛ بهزاد کرمی؛ علی کاظمی. "رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستانی بعد از اجرای طرح تحول سلامت در ایران: مطالعه موردی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7 ،1 ، 1398، 50-61. magiran.com/p2028256
Sattar Rezaye. "Patients’ satisfaction with hospital services after the implementation of health sector evolution plan in Iran: a case study of educational hospitals affiliated to Kermanshah University of Medical Sciences", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7, 1, 2019, 50-61. magiran.com/p2028256
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال