ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا دیدارلو، سرور خلیلی صدقیانی، احمد علی آقاپور، پرویز سالم صافی، (1398). بررسی وضعیت مصرف فست فود و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1397، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(5)، 332-345. magiran.com/p2028279
Alireza Didarloo, Surur Khalili Sadeghiani, Ali Ahmad Aghapour, Parviz Salem Safi, (2019). THE STUDY OF THE FAST FOOD CONSUMPTION AND ITS RELATED FACTORS AMONG STUDENTS OF URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES IN 2017, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(5), 332-345. magiran.com/p2028279
علیرضا دیدارلو، سرور خلیلی صدقیانی، احمد علی آقاپور، پرویز سالم صافی، بررسی وضعیت مصرف فست فود و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1397. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(5): 332-345. magiran.com/p2028279
Alireza Didarloo, Surur Khalili Sadeghiani, Ali Ahmad Aghapour, Parviz Salem Safi, THE STUDY OF THE FAST FOOD CONSUMPTION AND ITS RELATED FACTORS AMONG STUDENTS OF URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES IN 2017, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2019; 17(5): 332-345. magiran.com/p2028279
علیرضا دیدارلو، سرور خلیلی صدقیانی، احمد علی آقاپور، پرویز سالم صافی، "بررسی وضعیت مصرف فست فود و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1397"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 5 (1398): 332-345. magiran.com/p2028279
Alireza Didarloo, Surur Khalili Sadeghiani, Ali Ahmad Aghapour, Parviz Salem Safi, "THE STUDY OF THE FAST FOOD CONSUMPTION AND ITS RELATED FACTORS AMONG STUDENTS OF URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES IN 2017", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.5 (2019): 332-345. magiran.com/p2028279
علیرضا دیدارلو، سرور خلیلی صدقیانی، احمد علی آقاپور، پرویز سالم صافی، (1398). 'بررسی وضعیت مصرف فست فود و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1397'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(5)، صص.332-345. magiran.com/p2028279
Alireza Didarloo, Surur Khalili Sadeghiani, Ali Ahmad Aghapour, Parviz Salem Safi, (2019). 'THE STUDY OF THE FAST FOOD CONSUMPTION AND ITS RELATED FACTORS AMONG STUDENTS OF URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES IN 2017', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(5), pp.332-345. magiran.com/p2028279
علیرضا دیدارلو؛ سرور خلیلی صدقیانی؛ احمد علی آقاپور؛ پرویز سالم صافی. "بررسی وضعیت مصرف فست فود و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1397". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،5 ، 1398، 332-345. magiran.com/p2028279
Alireza Didarloo; Surur Khalili Sadeghiani; Ali Ahmad Aghapour; Parviz Salem Safi. "THE STUDY OF THE FAST FOOD CONSUMPTION AND ITS RELATED FACTORS AMONG STUDENTS OF URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES IN 2017", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 5, 2019, 332-345. magiran.com/p2028279
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال