ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا آذرگون ، رضا آویزه، علیرضا غدیری، هادی ایمانی راستابی، مهدی پورمهدی، (1398). اندازه مهره ای قلب: پارامتری مفید در تعیین نقطه پایان احیاء در سگ های دچار شوک هموراژیک، مجله طب دامی ایران، 13(3)، 243-250. magiran.com/p2028289
Reza Azargoun , Reza Avizeh, Alireza Ghadiri, Hadi Imani Rastabi, Mahdi Pourmahdi, (2019). Vertebral Heart Score: A Useful Parameter in Determination of Resuscitation Endpoint in Dogs with Hemorrhagic Shock, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 13(3), 243-250. magiran.com/p2028289
رضا آذرگون ، رضا آویزه، علیرضا غدیری، هادی ایمانی راستابی، مهدی پورمهدی، اندازه مهره ای قلب: پارامتری مفید در تعیین نقطه پایان احیاء در سگ های دچار شوک هموراژیک. مجله طب دامی ایران، 1398؛ 13(3): 243-250. magiran.com/p2028289
Reza Azargoun , Reza Avizeh, Alireza Ghadiri, Hadi Imani Rastabi, Mahdi Pourmahdi, Vertebral Heart Score: A Useful Parameter in Determination of Resuscitation Endpoint in Dogs with Hemorrhagic Shock, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2019; 13(3): 243-250. magiran.com/p2028289
رضا آذرگون ، رضا آویزه، علیرضا غدیری، هادی ایمانی راستابی، مهدی پورمهدی، "اندازه مهره ای قلب: پارامتری مفید در تعیین نقطه پایان احیاء در سگ های دچار شوک هموراژیک"، مجله طب دامی ایران 13، شماره 3 (1398): 243-250. magiran.com/p2028289
Reza Azargoun , Reza Avizeh, Alireza Ghadiri, Hadi Imani Rastabi, Mahdi Pourmahdi, "Vertebral Heart Score: A Useful Parameter in Determination of Resuscitation Endpoint in Dogs with Hemorrhagic Shock", Iranian Journal of Veterinary Medicine 13, no.3 (2019): 243-250. magiran.com/p2028289
رضا آذرگون ، رضا آویزه، علیرضا غدیری، هادی ایمانی راستابی، مهدی پورمهدی، (1398). 'اندازه مهره ای قلب: پارامتری مفید در تعیین نقطه پایان احیاء در سگ های دچار شوک هموراژیک'، مجله طب دامی ایران، 13(3)، صص.243-250. magiran.com/p2028289
Reza Azargoun , Reza Avizeh, Alireza Ghadiri, Hadi Imani Rastabi, Mahdi Pourmahdi, (2019). 'Vertebral Heart Score: A Useful Parameter in Determination of Resuscitation Endpoint in Dogs with Hemorrhagic Shock', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 13(3), pp.243-250. magiran.com/p2028289
رضا آذرگون ؛ رضا آویزه؛ علیرضا غدیری؛ هادی ایمانی راستابی؛ مهدی پورمهدی. "اندازه مهره ای قلب: پارامتری مفید در تعیین نقطه پایان احیاء در سگ های دچار شوک هموراژیک". مجله طب دامی ایران، 13 ،3 ، 1398، 243-250. magiran.com/p2028289
Reza Azargoun ; Reza Avizeh; Alireza Ghadiri; Hadi Imani Rastabi; Mahdi Pourmahdi. "Vertebral Heart Score: A Useful Parameter in Determination of Resuscitation Endpoint in Dogs with Hemorrhagic Shock", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 13, 3, 2019, 243-250. magiran.com/p2028289
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال