ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آلین باروس، (1398). گزارش موردی :استئومیلیت مهر گردنی در کره اسب، مجله تحقیقات دامپزشکی، 13(3)، 326-330. magiran.com/p2028297
Aline de Matos Curvelo de Barros, Sofia Cicolo, Lucas Ferreira Colli Badini, Wilson Roberto Fernandes, Stefano Carlo Fillipo Hagen, Carla Aparecida Batista Lorigados, Silvana Maria Unruh, Luciana Neves Torres, Caio Cezar Ferraro, Renato Ramil Zafonatto, Nicole Fidalgo Paretsis, Giulia Maria Cauduro Brunetti, Rodrigo Romero Corrêa, (2019). Osteomyelitis of Cervical Vertebrae in Foal: Clinical Aspects, Radiographic Images and Computed Tomography, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 13(3), 326-330. magiran.com/p2028297
آلین باروس، گزارش موردی :استئومیلیت مهر گردنی در کره اسب. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1398؛ 13(3): 326-330. magiran.com/p2028297
Aline de Matos Curvelo de Barros, Sofia Cicolo, Lucas Ferreira Colli Badini, Wilson Roberto Fernandes, Stefano Carlo Fillipo Hagen, Carla Aparecida Batista Lorigados, Silvana Maria Unruh, Luciana Neves Torres, Caio Cezar Ferraro, Renato Ramil Zafonatto, Nicole Fidalgo Paretsis, Giulia Maria Cauduro Brunetti, Rodrigo Romero Corrêa, Osteomyelitis of Cervical Vertebrae in Foal: Clinical Aspects, Radiographic Images and Computed Tomography, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2019; 13(3): 326-330. magiran.com/p2028297
آلین باروس، "گزارش موردی :استئومیلیت مهر گردنی در کره اسب"، مجله تحقیقات دامپزشکی 13، شماره 3 (1398): 326-330. magiran.com/p2028297
Aline de Matos Curvelo de Barros, Sofia Cicolo, Lucas Ferreira Colli Badini, Wilson Roberto Fernandes, Stefano Carlo Fillipo Hagen, Carla Aparecida Batista Lorigados, Silvana Maria Unruh, Luciana Neves Torres, Caio Cezar Ferraro, Renato Ramil Zafonatto, Nicole Fidalgo Paretsis, Giulia Maria Cauduro Brunetti, Rodrigo Romero Corrêa, "Osteomyelitis of Cervical Vertebrae in Foal: Clinical Aspects, Radiographic Images and Computed Tomography", Iranian Journal of Veterinary Medicine 13, no.3 (2019): 326-330. magiran.com/p2028297
آلین باروس، (1398). 'گزارش موردی :استئومیلیت مهر گردنی در کره اسب'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 13(3)، صص.326-330. magiran.com/p2028297
Aline de Matos Curvelo de Barros, Sofia Cicolo, Lucas Ferreira Colli Badini, Wilson Roberto Fernandes, Stefano Carlo Fillipo Hagen, Carla Aparecida Batista Lorigados, Silvana Maria Unruh, Luciana Neves Torres, Caio Cezar Ferraro, Renato Ramil Zafonatto, Nicole Fidalgo Paretsis, Giulia Maria Cauduro Brunetti, Rodrigo Romero Corrêa, (2019). 'Osteomyelitis of Cervical Vertebrae in Foal: Clinical Aspects, Radiographic Images and Computed Tomography', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 13(3), pp.326-330. magiran.com/p2028297
آلین باروس. "گزارش موردی :استئومیلیت مهر گردنی در کره اسب". مجله تحقیقات دامپزشکی، 13 ،3 ، 1398، 326-330. magiran.com/p2028297
Aline de Matos Curvelo de Barros; Sofia Cicolo; Lucas Ferreira Colli Badini; Wilson Roberto Fernandes; Stefano Carlo Fillipo Hagen; Carla Aparecida Batista Lorigados; Silvana Maria Unruh; Luciana Neves Torres; Caio Cezar Ferraro; Renato Ramil Zafonatto; Nicole Fidalgo Paretsis; Giulia Maria Cauduro Brunetti; Rodrigo Romero Corrêa. "Osteomyelitis of Cervical Vertebrae in Foal: Clinical Aspects, Radiographic Images and Computed Tomography", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 13, 3, 2019, 326-330. magiran.com/p2028297
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال